is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingne verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26o NAHUM. 1IL

nauwlyks een overblijvt, en men de plaets niet weet waer zy geweest zij*. — Zo zou het ook gaen, met de voorname mannen te Ninive, byzonder met de Krijgsoverften; wanneer 'er hette kwam van rampen en gevaren, zouden zy aftrekken, en tot den vyand overlopen. .

Misfchien wordt 'er meer bepaeldelyk geoogd, op den afval der Meders en Babyloniers , van de Asfyrifche Heerfchappy.

d. De Koning zelvs zou, van zijnen throon en Scepter, ja zelvs van het leven beroovd worden, vs. 18.

18. Uwe herders, Vorften en Overheden, fullen fluymeren, o Koningh van AlTur, uwe voortreffeHcke, uwe Bevelhebbers en Krijgsoverften fullen haer vadzig nederleggen : uw Krijgsvolck fal hem even als fchapen, die geen herder hebben, op de bergen en door hel ganfche land wijt uytbreyden , ende niemant falfe Verfamelen. Dusdoende zal Ninive door den vyand zeer gemakkelyk worden ingenomen; de vyanden zullen u, van fcepter, van alle uwe bezittingen, ja van het leven zelvs beroven , zonder aeBmerkelyken tegenftand te ontmoeten.

Anders zou men, door de Jluimering of ilaep, den doodflaep verftaen kunnen, en het voorftel dus opvatten: „ uwe „ herders en voorireffelyken , uwe Krijgsoverften zullen den ,, doodjlaep Jlapen , zy zullen geveld ter aerde liggen, en „ uw krijgsvolk zal zich op de bergen uitfpreiden, zich met de „ vlucht zoeken te redden , en , in de uiterfte wanor„ de , omdolen , even als fchapen die genen herder „ hebben, en 'er zal niemand als hoofd wezen, om hen te „ verzamelen."

y. De machtige Stad Ninive zou verwoest, en het gehele Asfyrifche Rijk gefloept worden, vs. ip,

19. Daer en is geen t'famentreckinge, heling, of genezing, o Ninive, voor uwe breucke, uwe plage

of