Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HAGGAÏ. L 33?

aemingen. («) Gy zaeyt vele, in hoop op eenen rijken oogst, ende gy brengt met dit alles weynigh in; gy Ctet van het weinige, het welk gy inzamelt, maer niet tot verfadinge; gy drincket van uwen kleinen voorraed, maer niet tot droncken worden toe, gy blijvt dorstig en zonder verkwikking, gy kleedet u, maer de ftof is- flecht, en daerom dient de kleding u niet tot uwer verwarminge: ende die loon ontfangt, voor het bearbeiden van den akker , en het opbouwen van huizen, heeft 'er geen nut van, omdat alles fchaersch, flecht, en duur is; 'er wordt wel veel gewonnen, maer het is tot nodig onderhoud nog niet toereikende : die loon ontvangt ontfangt dien loon als het ware in eenen doorgeboorden buydel, het is of *er een gat in de beurs is, waerdoor alles uitvalt, wat 'er in geworpen wordt.

Deze vloeken had mose reeds op de ongehoorzaemheid bedreigd, Deut. XXVIII: 38-42* 45-47°

B, Hitrop volgt eene zeer nadrukkelyke opwekking, vs. j-n. tC De opwekking zelve wordt voorgefteld, vx. 7, 8, en @. Aengedrongen , uit overweging van de onheilen , met welke zy geftraft werden, vs. 9- n.

7. Alfoo feyt de HEERE der heyrfcharen, die het bewind voert over het gansch Geheelal, Stelt UW herte op uwe wegen, vergel. vs. 5.

8. Klimt zonder uitftel op 't gebergte Moria , de plaets van mijnen heiligen Tempel, ende brengt hout aen, ende bouwet dit Huys, waervan nog maer de grondflagen gelegd zijn, ende ick fal een welgevallen daer aen hebben, ende verheerlickt worden, door uwe lovzangen in mijnen Tempel, wanneer dezelve zal voltooid zijn, feyt de HEERE de Onfeilbare.

Klimt op het gebergte. — Zommigen denken aen den berg Libanon, van waer het cederenhout, met andere bouwftoffen, gehaeld werd. Maer de Tyriers en Sidoniers hadden het

(a) Deuter. 281 38. Mich. 6: 14, 15. XVII. DEEL.

Sluiten