Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33» HAGGAI. L

cederenhout voor geld gebracht, aen den oever van de Middellandfche zee, Ezr. Ui: ?• Wy denken daerom aen de» berg Moria, alwaer de grondflag van den Tempel reeds gelegd was, Ezr. XII: I0. De Joden worden dan opgewekt om zich mee langer in de beneden Stad bezig te houden' met bouwen van prachtige huizen, voor byzondere perfonen' maer op Moria te klimmen, de bouwftoffen derwaerds aen te voeren, en den Tempel te voltooien.

9- Gy fiet omme nae vele, maer fiet, gv bekomt weynign. Gy doet veel arbeid aen den landbouw in.hoop van eenen rijken oogst, maer de uitkomst beantwoordt niet aen uwe verwachting, het gene gy inzamelt is weinig en flecht; ende als gy't weinige in huys gebracht hebt, fo blafe ick daer in, zodat het wechftutve, en gy 'er geen voordeel van hebt; waerom, denkt gy, gefchiedt dat? waerom worden uwe pogingen verydejd? waerom hebt gy gene vrucht van uwen arbeid? fpreeckt de HEERE der heyrfcharen; Om mijnes huys wille t wekk woeft is, ende dat gy loopt elck voor lijn eygen huys. Dit kwaed overkomt u, omdat gy het houwen van den Tempel veronachtzaemt, en elk zorgt, dat hy een huis voor zich zeiven krijge.

jo. Daerom Qb) onthouden haer de hemelen en zijn als gefloten over u, dat 'er geen daeuw en is, om den akker te bevochtigen, ende het lant onthoudt fijne vruchten.

li. Want ick hebbe, doormijn almachtig bevel in den weg van mijne vergeldende Voorzienigheid, een droogte geroepen over het lant, ende over de bergen , ende over het koorn , ende over den molt, ende over de olie, ende over 't gene dat de aerdbodem foude voortbrengen: oock over de menfchen, ende over de heeften* zodat zy, wegens gebrek vaa water, door dorst verfmachten , ende over allen arbeyt der handen, zo in den landbouw, ais in anders bezigheden.

3, Dne

( b~) Deut. 28: ï3.

Sluiten