Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HAGGAI. II.

zaem zijt, en met yver werkt , aen het voltrekken vart „ mijn huis; en mijn geest ftaet in het midden van «. Ik „ heb in veler gemoederen, byzonder in dat van zerubba-

bel en josua , eenen geest van yver en kloekmoedigheid „ verwekt; vergel. Mich. III: 8. Laet hun loffelyk voor» „ beeld u aenmoedigen. Vreest daerom niet voor den eu« , velmoed van vyanden , of andere hindernisfen in dit „ werk , het welk Ik begunftig."

7. Want alfoo feyt de HEERE der heyrfcharen, die alle dingen beftuurt, ook de lotgevallen der vol* ken. Nogh eens, een weynigh [tijts] fal 't zijn; ende ick fal de hemelen, ende de aerde, ende de zee, ende het drooge doen beeven.

De fpreekwijzen geven, in den letter, eene allergewel» digfte aerdbeving te kennen. De Propheten bedienen zich dikwijls van deze zinneprent, om grote veranderingen, in Koningrijkenen Staten, aftebeelden, vergel. j\f. XlIIi 13. Jer. IV: 24. Zo wordt ook de zinbêeldige fpreekwijs nader verklaerd vs. 21, 22. —- Apostel paulus haelt deze woorden van onzen Propheet aen, en ftelt de beweging, welke hier voorfpeld wordt, over tegen die, welke plaets had, by de invoering van de wettifche huishouding op Sinai, Hebr» XII: 26. — Wy mogen 'er uit befluiten, da,t de Propheet het oog hebbe, op de affcbafnrig van de oude en de invoering van de nieuwe huishouding. Hiertoe zouden geweldige veranderingen, onder de volken, plaets hebben, welke wel by aerdbevingen mogten vergeleken worden. De Joden zouden onder de macht der Romeinen komen. Hiertoe zouden de oorlogen der eerfte met de Syriers den weg banen. De Joden zouden zich de gramfchap der Romeinen op den hals halen; dit zou ten gevolge hebben, dat hunne geheele Kerk- en Burgerftaet verwoest wierd; en daerdoor zou de heer openlyk betonen , dat de oude huishouding, met alle de fchaduwachdge plechtigheden , geheel en voor altoos was afgefchaft.

De Propheet verzekert, uit 's heereh naem ,- dat deze grote verandering, binnenkorten fjjd zou voorvallen. Nog XVII. DEEL. Y

Sluiten