is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lmii INLEIDING.

taling , boven zijnen arbeid, den voorrang gaven (z). Ten laetften is 'er uit beide deze eene derde vertaling vervaerdigd, welke de Roomschgezinden de Vulgata of gemene noemen.

Deze vulgata heeft het Concilie van Trente, in de 4de zitting, 's jaers 1546, voor Authentiek verklaerd, zodat niemand, onder eenig voorwendfel, zou mogen ondernemen, om dezelve tegen te fpreken. Evenwel deed Paus sixtüs V. in het jaer 1590. eene nieuwe uitgaev van de Vulgata in het licht komen, en deze uitgaev, zegt hy, moet voor die Vulgata gehouden worden, welke door het Trentifche Concilie voor Authentiek verklaerd is. Welk eene tegenftrijdigheid? hoe lieeft het Concilie van Trente, in het jaer 1546, eene uitgaev van de Vulgata voor Authentiek kunnen verklaren, welke eerst 44 jaren daerna is in het licht gekomen? De gemelde Paus bedreigde den Kerkelyken ban aen ieder, die het zou durven ondernemen , om in zijne uitgaev de minfte verandering te maken. Evenwel veroorloovde zich clemens VIII, in het jaer 1592 , eene andere «itgaev in het licht te brengen, welke van die van sixtus zeer aenmerkelyk afweek. Maer hoe nu het onfeiibaer gezach van den Pausfelyken Stoel gered? clemens VIII. vond 'er op uit, dat de Bulle van sixtus V, voor den Bijbel geplaetst,

aen

<t) tpifi, ai üoribLlvm. j