Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%% MATÏHEÜS; IL

genomen, voor iemand in het openbaer te doden j vergel. Hand. II: 23. X: 39. XII: 2. XXIII: 14. Daerenboven worden kinders van twee jaren en daer onder bykans nooit alleen gelaten, zodat het ormogelyk zou geweest zijn, om dezen moord .binnen Bath' lehem, heimelyk en in ftilte te verrichten. Ook was hebodes 'er dé man niet na, dat hy, vooral in eene razende woede, zwarigheid zou gemaekt hebben, otri zijn bloeddorstig bevel openlyk te laten uitvoeren. È. Laten wy 'er eindelyk nog by voegen, dat wy, by kl* crobius, eenige melding vinden van deze gebeurtenis, hoewel die Schrijver dit geval met andere zaken onder één mengé; hy verhaelt, „ dat augustus, toen hy' „ hoorde, hoe onder de kinderen beneden de twee „ jaren, welke herodes, Koning der Joden,in Syrieri „ had laten doden, ook zijn eigen zoon was, ge,, zegd hebbe: het is beter het varken van herodes té „ zijn, dan zijn zoon.''

17. Doe is vervult geworden !t gene gefproken is door den Propheet Jeremiam, feggende,

18. (d) Een ftemme is in Rama gehoort, ge» klagh , geween , ende veel gekerm: Rachel beweende hare kinderen , ende en wilde niet vertrooft wefen, on datfe niet en zijn.

Maer hoe kan de aergehaelde Godfpraek van jebemu Kap. XXXI: 15, welke kennelyk ziet op dè zeer geduchte oordeelen, welke de heer over de Joden zou uitoeffenen, by hunne gevangelyke wechvoering naer Babel, hier wor. den bygebracr.t, als eene Voorzegging, welke by den kindermoord van Bethlehem vervuld is? — Over deze bedenking, hebben wy voorheen, XlV Deel. p. 200-292,; met opzet gehandeld. Alleenlyk zullen wy nu maer korte* lyk bet een en ander herinneren.

rachel, de moeder van joseph en benjamin, die in do aabuurfchap van Bethlehem Gen. XXXV: 19, 20. begraven

wa$V

(<0 Jer. 31: 1$.

Sluiten