is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MATTHEUS. XIL K9

40. (g) Want gelijck Jonas, nadat hy in zee geworpen en verdronken was, drie dagen ende drie nachten was in den buyck des walvifchs, na werken tijd hy, door Gods wonderdoend Alvermogen , wederom levendig gemaekt, en door den visch op het droge uitgefpogen is, alfoo fal de Sone des menfchen, nadat Hy door zijne vyanden zal zijn omgebracht, drie dagen ende drie nachten wefén in het herte der aerde, en daerna uit den doden opftaen. Dit zal een allerduidelykst bewijs zijn, Van mijne Godlyke leer en zending, vermits ik niet langer, dan dien bepaelden tijd, zo diep zal vernederd blijveni maer daerna opgewekt en verheerlykt worden.

B. De Heiland voegde 'er eene bedreigende waerfchouwing by, aen den ongelovigen hoop, vs. 41-45. tt. Hy bragt hun onder het oog, dat hun hardnekkig ongeloov ten eenemael onverfcheonbaer ware. Dit bleek, uit vergelykihg van hun gedrag met dat der Heidenen, vs. 41, 42.

41. (Ji) De mannen en inwoners van Nineve fullen opitaen, in het algemeen oordeel van den groten dag met dit gedachte, ende fullen 't ftlve veroordeeld). De gedragingen der Heidenfche inwoneren van Nineve zullen dienen , om dit ongelovig geflacht dtr Joden geheel onverfchoonbaer te ftellen: want fy hebben haer bekeert (i) op de boetpredikinge van Jone, door zich in zak en asfche te verootmoedigen, en hunne onge rechtigheden afcebreken. Ende fiet, meer dan Jonas is hier. Hier is een perfoon van oneindig meerder waerdigheid, en het grote gros der Jolen verhardt zich tegen zijne leer en wonderen.

42. (k) De Koninginne van Scheba, welker Koningrijk in Arabien tegen 't Zuyden gelegen was , fal opitaen in het oordeel met dit hardnekkig geilachte,

iXtO-Jo». « 17- ende 2: 10. (A) Luc. iu 32, rn W v. s, 'k) 1 Kon. 10: 1. 2 Chroa. 9; I, Luc. iu 3U 2 *

XVIII. DUfe