is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242 MATTHEUS. XII.

om de menigte te waerfchouwen en te vermanen, fiet fijne moeder ende broeders of bloedverwanten Honden buyten, foeckende hem te fpreken. Deze zijne aenverwanten waren middelerwijl gekomen, en vernemende,dat Hy in zulke y verige gefprekken was, wilden zy Hem redden uit de moeilykheden, aen welke zy vreesden , dat Hy zich blootftelde. Zy gaven daerom voor , Hem te moeten fpreken.

47. Ende yemant der omftanderen heeft Hem dit aengediend, en feyde tot hem, Siet uwe moeder ende uwe broeders ftaen [daer] buyten, foeckende u te fpreken.

48. Maer hy antwoordende feyde tot den genen die hem [dat] feyde, Wie is mijne moeder, ende wie zijn mijne broeders? Wie meent gy, dat ik aenmerk als mijne naeste vrienden ? weet gy wel, wie ik even zo liev hebbe, als men gewoon is zijne naeste bloedverwanten te beminnen ? Het zijn mijne leerlingen.

49. Ende fijne hant uytftreckende over fijne difcipelen, die zijne beitendige naervolgers waren, feyde, Siet mijne moeder ende mijne broeders, deze mijne discipelen bemin ik , gelijk men gewoon is, zijne naeste bloedverwanten liev te hebben. Dezelvde lievde heb ik ook tot allen, die mijne leer blymoedig horen en gelovig aennemen.

50. (0) Want fo wie den wille mijns Vaders doet die in de hemelen is, mijne leer gelovig omhelst en yverig gehoorzaemt, defelve is mijn broeder, ende fufter , ende moeder. Zulk een is my zo liev als mijne bloedverwanten. Zulker belangen wegen by my boven alles, en roepen my thans, om tot hunne onderwijzing en bemoediging te fpreken. Ik heb daerom thans gene gelegenheid, om tot die van mijne maegfchap naer het vleescb uit te komen. Ook hadden zy my, in het werk van mijne Ambtsbediening , niet moeten ftoren, maer wachten, tot dat ik mijne redevoering geëindigd hadde.

HET

O) Job. 15: 14. 2 Cor. 5: 16. G«i. 5: 6. ende 6: 15. CololT, 3: 11.