is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MATTHEUS. XIII. 243

hei XIII. kapittel»

Dit Kapittel behelst twee hoofddelen.

I. In het eerfte heeft de Euangelist verfcheidene gelykenisfen aengeteekend , welke de Heiland, zittende in een fchip, aen de fchare, welke op den oever der Galileefche zee ftond, en vervolgens aen de Discipelen, in zijn huis heeft voorgefteld, vs. 1 - 52.

II. In het ander verhaelt matth^us, hoe de Heer jesus naer zijn Vaderland vertrokken zy, en wat Hem aldaer bejegend hebbe, vs. 53-58.

I. De gemelde gelykenisfen vinden wy vs. 1 - 52.

& Eerst die gelykenisfen, welke Hy , voor de ganfcht fchaer, aen den zeekant heeft uitgefproken, vs. 1-35. A. De tijd, plaets, en andere omftandigheden, wor. den vs. 1,2. aengewezen.

1. (a) Ende te dien dage, op welken de gebeurtenisfen, Kap. XII vermeld, waren voorgevallen , Jefus Uyt den huyfe, alwaer Hy tot nog toe binnen Capernaum zijn verblijv hield, gegaen zijnde, nadat Hy een weinig had uitgerust; fat by de zee, of het meir Gennezareth, om zich aldaer in het fchone land- en zeegezicht te vermaken.

2. Ende fpoedig kreeg Hy wederom gelegenheid om te leren , welke Hy ook yverig waernam : want tot hem vergaderden vele fcharen , om zijn onderwijs te horen. Het gedrang der zaetngevloeide menigte was fo fterk, dat hy (li) in een fchip gingh, om des te beter gehoord en minder belemmerd te worden; ende het vaertuig, waerop

f» Mare. 4: i. Luc. 8: 4,5. Cö Luc- 5: 3-

xvia deel. q »