Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*i6 MATTHEUS. XV1X

twiifrelden aen den goeden uitflag, en dit is dereden, daï de Heer jesus hen van ongeloov befchuldigt vs 20.

27. Ende Jefus , op het voorftel van den gemelden perfoon, antwoordende ftyde , tot die negen Discipelen, die den Duivel hadden trachten uit te werpen, O.ongeloovigh ende vtrkeert geflachte, het welk nog met twijffrlingen bezet is, hoe lange fal ick nogh met ulieden iijn , en u by my behouden, als mijne beftendige volgelingen? Hoe lange fal ick u, met zo vele zwakheden, DOgh in mijn ormiddelyk gezelfchap toelaten en verdragen ? Door uw ongeloov hebt gy niet alleen u zeiven, maer ook my in verachting gebracht , en aen de fchrivtgeleer en gdeg nheid gegeven , om u te befpotten , verg. Mare. IX: 14-17. Gy hadt waerlyk verdiend, dat ik u uit mijne volg ling- n verbar.de. Ikzal den ongelukkigen oogenblikktlyk genezen; brengt hem my hier.

18. Ende J> fus beftrafte hem, den onreinen geest namelyk, die dtn jongeling bezeten had, verg Mare. IX: 25. Luc. IX: 42 , fiern gebiedende, dat hy den jongeling verlaten zoude, ende de duyvel gingh oogenblikkelyk van hem uyt: ende het kint wiert genefen van dier zelvden uren af:

lp. (h) Doe quamen de gemelde negen difcipe» len tot Jefum alleen , ende feyden , Waerom en hebben wy hem niet konnen uytwerpen en denlijdes genezen? «waerom is ons bevel vruchteloos geweest?

20. Ende Jefus feyde tot haer, Om uwes ongeloofs wille Indien gy in mijnen naem wonderen wilt doen , moet gy een vast g-loov hebben, het welk niet door twijfelingen g.flingerd wor Iu (j) want voorwaer fegge ick u, So gy een geloove der wonderen haddet, zo klein als een moftaertzaet, mits gy maer niet twijfelde, gy foudt allerlei verbazende wonderen verrichten kunnen, en by voorbeeld, tot defen ganfehen bergh,van welken ik

zo even hen afgekomen, feggen, Gaet henen van hier derwaerts, emie hy fal henen gaen: ende niet ea

fel

(h~) Matrc. 9: 2g. (0 Macth. au ar. bte- **• "5.

Sluiten