Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5794

HANGEN.

HANGEN.

Al 't priesterdom, rondom cn in Jerufalem, Hangt noch aen Abjatnars, gelyk aen Arons, ftem.

Palamed. IV. Bedr. I. ton. Men weet hoe een foldaet aen Agamenmon haught, En van zyn handen vlieght. ■ 1

Noach. III. Bedr. i. ton.

Het raetflot hing alleen en alyk aen zyn ftem. Hier voor heeft hy ook draeijen, David Herst. IV. Bedr. 2. ton.

Nu draeitdit kryghspleit flechts op't punt van Davids degen. _ Zie ook J. de Marre Batavia, hl. 303. Even dus Vindt men dryven by Vondel Lucifer IV. Bedr. 3. ton. Die op uw' wil cn wenck, als op hun aspunt dryven. Van het andere zullen wy langzaam opklimmen.' Bekend is de verbindtenisfe van ons aan hem, in wien wy leeven, ons beweegen, en zyn. Hier aan hangen wy. Vondel Jephta IV. Bedr. 1. ton. Als myne ziel, na zoo veel ftryts, verlangt En hyght naer Godt, waer aan myn leven hangt.

Die een denkbeeld hebben van den band,die 'er is tusfehen de regeering en ingezetenen, tusfehen vorst en onderdaan; die weder bezeffen de hagchelyke gevolgen van een'ftryd, zullen gemakkelyk begrypen , dat ook dit woord hier te pasfe komt. David. Herst. III. Bedr. 4. ton.

het ltaet ons niet te lyden, Dat gy uw koningin en erfgenaam in 't ftryden, Uw ryck, en al dit volck, dat aen uw leven hanght, Zult hangen Cc zy de zoon u nederleght of vanght Al teffens aen een' flagh. ■ '■ Krachtig, IV. Bedr. 1. ton.

al de zegen

Van 't ryck en 's konings ftaet,hangt, heden dezen dagh, Aen Godt, den opperden, en d'uitKomst van den flagh.

2. Ton.

Het ganfche ryck, te blint aen 't hollen,

Hangt aen den teerling van dien (tryt. Hoe dwaas verzeilen wy ons fomtyds met de dingen, dat daar die ons onderworpen moesten zyn, wy het hun zyn. Geen wonder dan , dat onze ftaat daar mede fta of valle, ja 'er aan hange: Vondel Noach, III. Bedr. 2. ton.

Zich tegens 't ofFerdom en vrouwentimmer kanten, 1 Daer hangt uw ganfche ltaet, uw ziel en leven aen.

Faëton, IV. Bedr. 4. ton. 1 Wat raet? ons ryxkroon hangt aen eene paerdehoef.

Hoe fraai bezigt onze Dichter dit woord van 't paradysooft! Adam in Ball. III. Bedr. 2. ton.

De gantfche wacrelt hangt alleen aen dezen tack. Hier voor word van hem fierlyk dryven gebruikt, LD. bl. 182.

En Mardocheus hals op Flesters hairbant dryft. Hippol. III. Bedr. Rei:

Op wien 't gewight der wyde werelt drxft. Dus mede Leeuwend, I. Bedr. 2. ton. Maria Stuart, III. Bedr. 3. ton. Bmigcyitt V. Bedr. 1. ton. Zy dryven beide (lil op hunne koufebanden. Flus dreef beei Sina noch en vyftien groote landen Alleen op 't erfgezagh van hunne majefteit.

Welke plaatfe ook de aandacht van het loflyk genootfehap Minima Crefcunt gaande gehouden heeft.

Zie hen over het woord dryven, Maandel. Rydra* II Deel, bl. 535. ö' '

Maar om weder tot ons woord te keeren .- daar hangt niet alleen veel aan fommige zaaken, maar wy Hangen zo veel kosten, zo veel arbeids, zo veel onwaardeerbaaren tyds, ja hart en ziel aan 't een of ander, dat wy eindelyk tot ons zelven keerende, niet dan met fchaamte onze dwaasheid erkennen. Vondel Faëton, I. Bedr. 1. ton.

De bouheer, vierighjn dien arbeit, hins bykans

Aen dit gelticht al 't eèlst wat 't oosten kon bevatten. Noach, IV. Bedr. 2. ton.

Waer toe den arbeit van eene een hier aen gehangen? Bredero Moortje, bl. 1.

En hangdy hart of ziel aen haer beveynsde trecken. Zo G. Brandt, aan 't werelts, bl. 88. Aan eer en hooge flaat, Sfiegiiel Hertfpieg. HL Bedr. vs. 331 ja eer, goed,en leeven aan hoe weinig fomtyds?Hooft G. v. Velzen, III. Bedr. 2. ton.

Of dat men 't aen de gunst der winden hangen zal.? Dingen, die ons behaagen, Hangen wy in ons ge« zicht, op dat daar in onze oogen geduurig weiden Dit leeren ons de wanden met fchilderyen bekleeden menigte plaatfen in HoocvLrETs Mengeldichten geeven ons aan de hand, hoe wy ons daar van fraai bedienen kunnen. Egter is 'er nog een doorluchtiger Hangen, wanneer dingen,die wy.willen dat algemeen worden, of der eeuwigheid toegewyd aan de wieken van de faam opgehangen worden : als by Hoogvliet Mengeld, bl. 449.

Ai hang voor Neerlant, uit een vriendelylte zucht Die Heldennaamen aan de vleuglen van 't gerucht. In het koor der eere; dezelvde Mengeld, bl. 430.

- om met gezangen Uw' Naam in 't koor der Eere aan 't loofwerk op te hangen. Zelvs, gelyk de kroone van Ariadne, aan het geftarnte, zo als dezelvde Dichter bl. 85. alle deDichthelden , die Johanna Koerten verheffen, uitnoodigt, dat zy

Haar Snyfchaar, met eeiiftemmige gezangen, Aan 't hoog gellarnte hangen.

Dat de dichtkunst omtrent het fnytuigvan dievondryke Juffer dit gedaan hebbe , leert hy bl. 387. zo hadt hy bl. 137. de geestige Rachel Ruisch, dat zy voor 't vol vermogen aanneeme

Den wil, die toelei, met gezangen Uw kunstpencelen groot van'faam, Ngast Vaders wydberoemden Naam, Aan 't blinkend (largewelf te hangen.

De verknochtheid aan ongemeene dingen brengt de gemoederen tot die opgetoogenheid, waar door zy, uit zich zelv als verrukt, daar aan hangen blyven: en die dingen zyn het, welke ons in venvonderinge zo wegvoeren , dat wy 'er alleen aan gezegd worden geboeid, gebonden, gevangen, geketend, ("zie Hoogvliet Mengeld, hl. 48, 97 en 109. J. de Haas bl. 388.) maar ook gehangen te worden. Hier in is het, dat fchoon de ftyl aan dit woord fraaije fieraaden ontleend, de Dichters zich egter fomtyds vergist hebben. Uit deeze bron is veel goeds, maar ook nu en dan, door het inwerpen van verzuim of onnatmirlykheid, iets kwaads in die aangenaame beemden geleid. Het aanlok.

Sluiten