is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LUCAS. IV. a8j

het boosaeitig oogmerk om hem van de fleylte af te werpen.

30. Maer hy door het midden van haer doorgegaan zijnde, gingh wech. Hy liet zich door de woedende Nazaraners wel henen leiden tot de gemelde fteilte, maer op den top van den berg gekomen zijnde, bedwong Hy de boosheid van zijne landslieden, door zijn wonderdoend Alvermogen, zodanig dat zy de handen tegen Hem noch durvden noch konden uitfteken. De woedende menigte ftond geheel bedremmeld , en daerdoor kreeg de Heiland gelegen om heen te gaen, en naer elders wech te trekken.

0. Daerna legav zich de Heiland naer Capernaum, vs. 31-41.

1. Hy predikte, en deed een zeer merkwaerdig wonderwerk

in de Synagoge, vs. 31 - 3 7.

2. Hy genas, in het huis van petbus, de fchoonmoeder van dien Apostel , en herftdde vele andere kranken ,

*fc 38-41.

31. (f)Ende hy quam af tot Capernaum, een ftadt van Opper-Galilea, gelegen aen de zee van Tibe. rias, op de grenzen der ervdeelen van Zebulon en Naphtalim, verg. Matth. IV: 13, ende, aldaer zijne woning geromen hebbende, leerde Hy haer gezettelyk op de Sabbathdagen, predikende in de Synagoge verbetering van wandel, en geloov aen het Euangelie.

32. (v)Ende te Capernaum had zijne prediking meer. deren invloed, dan te Nazareth. De Nazareners verwonderden zich alleen over zijne aengename woorden, maer by die van Capernaum werden de harten geraekt; fy verfioegen haer, en waren gevoelig getroffen over fijne leere : want fijn woort was met macht , met een Godlyk gezach, en eenen krachtigen aendrang op de gemoederen.

33. (s)Ende in de Synagoge was een zeker onge*

CO Mjtth, 4j 13. Mare 1: tl. f» Matth, 7; aS, 29. Mare. 1: 22, C*) Mare. u 3$.