Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35+ LUCAS. IX.

Matth. XIV: 13, ende hy ontfinghfe met aendoening; uit aenmerking dat zy zo veel moeite gedaan hadden, om Hem weder te vinden, ende fprack tot haer van bet Koninckrijcke Godts; ende die genefinge van noode hadden , maeckte hy van hunne kwalen gefont, door zijn wonderdoend Alvermogen.

12. (A)Ende de dagh begon te dalen, wanneer de weldadige Leeraer eenen geruimen tijd met het een en ander had doorgebracht , ende de twaelve, welke Hy tot Apostelen verordend had, tot hem komende feyden tot hem, Laet de fchare van u, op dat fy henen gaende in de omliggende vlecken ende in de dorpen , tegen den aennaderenden nacht, herberge nemen mogen ende fpijfe vinden; want wy zijn hier in een woefte plaetfe, alwaer noch fpijs noch huisvesting te vinden is.

13. (i)Maer hy feyde tot haer, Geeft gy haer te eten, dit zal veel weldadiger zijn, dan de hongerige menigte naer de omliggende vlekken heen te zenden. Ende fy feyden, Wy en hebben niet meer als vijf brooden, ende twee viffchen, welke wy zo even van een jongsVen gekocht hebben , verg. Joh. VI: 9. Deze geringe voorraed kan immers niet met al baten , ten zy dan dat wy henen gaen, ende fpijfe koopen voor al dit volck:

24. Want daer waren ontrent vijf duyfent mannen bshalven de vrouwen en kinderen, Matth. XIV: 21. Doch hy feyde tot fijne difcipelen, ik zal, door mijn wonderdoend vermogen, voor deze grote menigte zorgen, brengt my de vijf broden en beide visfchen hier, Matth. XIV: 18; Doet haer op het gras nederfitten by faten of paityen, elcke van vijftigh perfonen.

15. Ende fy deden alfoo: ende dedenfe alle, by partyen van 50 perfonen . op het gras nederfitten.

16. Ende hy de vijf brooden ende de twee vif¬

fchen

(*) Mattb. 14: 15. Mare. 6: 35» Jon. 6: 5. CO Mattb. 14» M*rc. 6: 37. Job. 6: 9.

Sluiten