Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LUCAS. IX.

fchen In zijne handen genomen hebbende, fagh op nae den hemel, om zijnen Vader voor deze goede gaven eerbiedig te danken, (k) ende legende die, volgens ds gewoonte der Joden: ende brackfe, en onder het breken vermeerderde do voorraed geduurig , zodat 'er eene verbazonde morigte vas (tukken voor den dag kwamen, ende H7 gaffe den difcipelen , om de fchare voor ta' leggen.

17. Ende fy aten ende wierden alle verfadigt: ende daer wiert opgenomen 't gene haer van de broeken overgefchoten was, twaelf korven.

f. iiljders kvm de Heiland in de nabuurfchap van Ccefarea PM* lippi , f» vervolgens aen de corfprong der beeke Kifon, vs. 18 - 45-

a. Aldaer Meld Hy ten zeer merkwaerdig gefprek met zijne Apostelen, cm ken tot eeene duidelyke kennis van zijn perfoon op te leiden, vs. 18-27.

Wy weten, uit vergelyking van Matth. XVI: r3, dat da grote Leeraer dit gefprek met zijne Discipelen, in de nabuur fchap van Caefarea Philippi gehouden hebbe. Deze Stad lag aen de Jordaen, niet ver van derzeiver oorfprong, omtrent den voet van den berg Libanon. Oudtijds heette zy Lais , daerna Dan , en nu was haer naem Ccefarea Philippi, philippus de zoon van herodes Kap. III: 1. had haer herbouwd , en, ter eere van Keizer tibebius , Cafirea genaemd» In onderfcheiding van Ccefarea, aen de Middellandfcha zee gelegen , heette zy naer den herbouwer Cmfarea Philippi.

18. (0 Ende het gefchiedde, als hy in de nabmirfchap van Caefarea Philippi aiieen was biddende, afscheiden vaa de fcharen , welke Hem anders omringden, dat de XII difci» pelen , welke Hy tot Apostelen verordend had, met heoi waren : ende hy vraegde haer , feggende, Wie feggen de fcharen dat ick ben ? Wat denken zy t«t

(*) 1 Sam< p: 13. (r; Mattti. 16: 13. Mare, S; *p XiX, I>£E*V> % %

Sluiten