Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3Jg L UCAS. IX,

gerechtigheid, waereldfche voordeelen , aerdfche vermaken , en tijdelyke belaogen, om zich geheel en onverdeeld gen'mijnen dienst op te dragen. Wijders neme hy fijn kruys dagelicks op hem, altoos bereidwillig zijnde, om allerlei lijden, wanneer het mijn naem en zaek vordert, te ondergaen, en zich daeronder lijdzaem te gedragen, ende by vol ge my, om beftendig by my te blijven, en dien weg gezettelyk te bewandelen, welken Ik door leer en voorbeeld aenwijs.

Deze vermaning was thans zeer gepast voor 's Heilands Discipelen, aen welke Hy zijn aenftaende lijden voorfpeld hid, te meer, omdat zy nog grotelyks verblind waren door vleefchelyke vooroordeelen. Zy verbeeldden zich dat jesus een aerdsch Koningrijk ftond op te richten, en dat zy daer in grote eer en voordeelen genieten zouden. Ondertusfchen moest Hy , langs eenen weg van lijden en fmerten, in zijne heerlykheid ingaen, en zy zelve hadden ook veelerlei fmaed §n vervolgingen te wachten.

24» (?) Want fo wie fijn tydelyk leven behouden WÜ, door my te verlochenen, uit vrees voor fmaed en mishandelingen , om de belijdenis van mijnen naem, die fal het verliefen, hy zal niet alleen ter zijner tijd den lichamelyken dood fterven, maer ook zijne ziel van het eeuwig verderv niet bevrijden kunnen ; maer fo wie fijn tydelyk }even , door het ondergaen van kruis en fmerten , verliefen fal, om mijnent wille, die fal het in de eeuwigheid behouden.

a 5. Want door alles, wat men in de waereld najaegt, kan men sdjner ziele het eeuwig leven niet bezorgen ; wat haer. het toch een menfche, wat voordeel zal het hem aenbrtngen, die de geheele werelt met alle de voordeelen en genoegens , welke zy verfchaffen kan , foude binnen, ende hemfelven verliefen , ofte fchade £ Mns fetfs lijden, zodat zijne kostbare ziel in de eeu. Wigheid verloren ging ?

£$3 tfttfó w: 39: *b(le Ift i". MsrSi 8. 35, Ljje. i?i 33. Jsfc,

Sluiten