Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LUCAS. IX 359

26. (r) Want fo wie hem mijns ende mijner woorden fal gefchaemt hebben, zodat hy, uit vreet voor lijden en vervolgingen , my en de belijdenis van mijnen naem verlochene, diens fal de Sone des menfchen hem fchamen, wanneer hy komen fal in fijne heerlickheyt, ende [in de heerlickheyt) des Vaders, bskleed met allen dien luister, welken de Vader Hem heeft toegezegd, ende omftuwd van een gansch heirleger der heylige Engelen, om elk naar zijn doen te vergelden. Dan zal Hy de zulken, die Hem getrouwlyk aengekleevd, en voor de menfchen rondborflig beleden hebben , in de heerlykheid invoeren, maer de zodanigen, die Hem ver* lochend hebben, naer de plaets der eindelofe rampzaligheid verwijzen.

47. (s) Ende ick fegge u waerlick, dat de beginfelen van deze dingen nog by uwen leevtijd zullen gezien worden : Daer zijn fommige der gene die thans hier by my ftaen, dien den doot niet en fullen fmaken , tot dat fy het Koninckrijcke Godts fullen gefien hebben. Zommigen uwer zullen de verwoesting van Jerufalem nog beleven, waer door Ik een overtuigend bewijs geven zal, dat ik, als verhoogde Middelaer, wer> kelyk in mijne heerlykheid ben ingegaen; en dit oordeel zal eene voorproev zijn van mijne heerlyke toekomst, in den laetften dag der waereld, om elk te vergelden naer zijne werken.

I. Zes dagen later werd jesus op den berg verheerlykt, vs. 28-35.

28. (*)Ende het gefchiedde ontrent acht dagen na defe woorden , wanneer men 'er namelyk den dag by rekent, op welken de Heiland de voorheen gemelde woorden gefproken heeft , alsmede den dag van zijne verheerlyking , verg. Matth. XVII 1, dat hy met zich

CO Mattb. 10; 33. Mare. 8: 38. Luc. 12: 9. aTïm. a: 12. i Joh. 2: 23. CO Matth. 16', 28. Mare. 9: 1. CO Matth. 17; i. Mare. 9; 2.

XIX. DEEL) Z 4

Sluiten