Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3j0 LUCAS. IX.

medenam Petruti, ende Joannem, ende Jacobum^ gade klom op den bergh, denkelyk opThabor, om te bidden.

29. Ende als hy badt, wiert de gedaente fijns aengeftchts voor de oogen der drie gemelde Apostelen yerandert van gedaente, zodat het een veel luisterrijker aanzien had , en fchitterende was, gelijk de glans der zonne, ende fijne kleedinge vertoonde zich wit [ende] feer bÜnckende gelijk het licht der zonne op den vollen middag. Deze glansrijke vertoning was des te heerlyker, om dat het nacht was. Ook was deze heerlykheid recht gefchikt, cm den Middelaer, naer zijne menfchelyke natuur, tot zijn aenftaende lijden te bemoedigen , en om de ergernis der Apostelen , wegens zijne diepe vernedering, wech te nemt»i.

30. Ende fiet, twee mannen fpraken met hem, welcke waren Mofes ende Elias, en door de Aposte3e;i aukalyk gezien werden.

By de gelijkluidende plaets van matthjeus Eap. XVJI: 3 , hebben wy de volgende vragen opzettelyk beantwoord. — Hebben de Apostelen mose en elia in de daed gezien, of werden zy hun flechts in een gezicht vertoond? Hoe wisten zy, dat die twee mannen mose en elia waren ? Wat heeft 'mose, die immers geftorven was, voor een lichaem ^ehad? Waerom verfchenen juist mose en elia? waerom was 'er ook henoch niet by tegenwoordig ? — Verg. XVIII jp-cl p. 310-313-

as. Dewelcke gefien zijnde in heerlickheyt, en met verbeerlykte lichamen , feyden fijnen uytgangh , ciien hy foude volbrengen te Jerufalem, zy vertoonden den" Heiland de laetfte lotgevallen van zijn leven, zij. ne veroordeeling, zijnen dood, zijne opftanding, en daerop volgende verheerlyking, ter bemoediging van den Verlos. |sr," en ter onderrichting van zijne Discipelen.

s> S. Petrus nu, ende de beide Apostelen, die met Jfrpm [waren], waren met flaep befwaert geweest % £ïw^1 'de Hefland bad: ende ontwaeckt zijnde, fagen

Sluiten