Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LUCAS. IX 3f5x fy fijne heerlickheyt, ende de twee hemelfcha mannen die by hem ftonden. Ook hoorden zy de woorden , welke mose en elia tot hunnen Meester fpraken.

33. Ende het gefchiedde als fy van hem affcheydden, fo feyde Petrus , van wegens de grote ontroering niet bedenkende wat hy fprak, tot Jefum, Meefter, het is goet en het komt waerlyk zeer wel dat wy hier zijn: ende laet ons drie tabernakelen maken, voor u éénen in het midden, ende voor Mofes éénen aen de rechte, ende voor Ejias éénen aen de flinke hand. Zo fprak Petrus van ontfteltenis, niet wetende wat hy feyde. Hy befloot, naer zijne vleefchelyke vooroordee. len, uit de omftandigheden, dat het waereldsch Koningrijk v2n den Heiland nu eenen aenvang nemen zoude, en daer. tos wilde hy , in de verbijstering van zijne gedachten, eenige kleine voorbereidselen maken.

34. Als hy nu dit feyde, en bezig was met zulke onbedachtzame woorden te fpreken, quam 'er een luchtige wolcke, ende overfchaduwde haer, den Heer jesus, Mofe , en Elias , ten blijke van Gods meer byzondere tegenwoordigheid; ende de Apostelen waren zeer ontileld, fy wierden nog meer bevreeft, als die mannen, jesus, Mofe, en Elias, in de wolcke ingingen.

35. (v) Ende daer gefchiedde een hoorbare ftemme van God den Vader uyt de gemelde wolcke, feggende , Defe jesus is oneindig meerder dan Mofe en Elias; Hy is mijn eeuwige en geliefde Sone. Hy is die grote Propheet by uitnemendheid, welken Mofe reeds beloovd heeft: (a;) hoort hem daerom als dien Godlyken Leeraer, met aendacht, eerbied, geloov, en onderwerping.

3(5. Ende als de ftemme gefchiedde , of gefehkd •was, fo wiert Jefus alleen gevonden. Mofe en Elias waren, terwijl de drie Apostelen, als van vrees buiten zich zeiven wechgerukt, bevende op de aerde lagen, Matth. XVII: 6, naer den hemel wedergekeerd, en de gedaente

6*5 Jef. 42: r. Matth. 3! 17. ende 17: 5. Mare. ï: n. ende 0:7, Luc. 3! as, CololT. li 13. 2 Petr. u 17, (*) Deutet. iS: 15. 19,

H^and. 3( 22.

X.f& iii..2".« Z 5

Sluiten