is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

352 JOANNES. XL

gierig , om dien beroemden Perfoon te aenfchouwen^ (s) Sy fochten dan Jefum, ende feyden onder malkanderen , ftaende in het voorhov en de gsenderyen van den Tempel, Wat dunckt u? [Dunckt u] dat hy niet komen en fal tot het feeft, zy begrepen wel, dat het voor den Heiland zeer gevaerlyk ware, om thans te Jerufalem te verfchijnen.

57. De Overpriefters nu ende de Pharifeen, me« het meerderdeel der Joden van den Groten Raed, hadden, toen zy door hunne dienaren onderricht waren, dat jesus Eethanien verlaten had, vergel. vs. 55, een gebodt gegeven , dat fo yemant wifte waer hy was, hy het foude te kennen geven, op dat fy hem mochten vangen, met belovte, dat de aenbrenger eene goede beloning hebben zoude. Door deze belovte werd de grouwzame Judas naderhand vervoerd, om zijnen Godlyken Meester te verraden.

HET XII. KAPITTEL.

I. Dan vermits thans htt uur van zijn verzoenend lijden naderde, kwam jesus evenwel, in weerwil van al het gevaer, te Jeru*

jalem, om het Paeschfeest te vieren, Kap. XII. 0, Eerst begav Hy zich naer Bethanien, vs. 1-11.

1. Z'jne aenkomst vinden wy vs. 1.

2. Hy wetd aldaer op een gastmael onthaeld, en door

Maria gezalvd, vs. a ■ 8.

3. By die gelegenheid was 'er een grote toevloed van mrjehen, om jesus «1 lazabus te zien, het

welk de woede der Pharizeeuwen op nieuws gaende maekte, vs. g, 10, n.

j. (tf) lEfus dan , in aenmerkicg nemende, dat het , J Feest naderde , verliet de Stad Ephraim,

verg.

[s] JcH- 7: it. (a) Matth. asö: 6. Mare. 142 3» Luc. ?! 37. Job. ill 2,