is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JOANNES. XII. 253 Terg. Kap. xi: 54, en quam fes dagen voor het Pafcha te Bethanien, daer Lazarus woonachtig was, die geftorven was geweeft , wekken hy eenigen tijd te voren opgeweckt hadde uyt den dooden.

2. In dit Bsthanien had de H Jiland vele vrienden, die zich over zijne tegenwoordigheid grotelyks verheugden. Sy bereydden hem dan aldaer een avontmael, aen het huis van eenen Simon, die voorheen mela'e:sch geweest, maer, door's Heilands wonderdoend Alvermogen, van die vuile plaeg genezen was, verg. Matth. XXVI: 6, ende de meermalen gemelde Martha diende : ende Lazarus was één van de gene die met hem aenfaten.

martha had alle de zorg van deze maeltijd, welke aen het huis van simon gegeven werd. Wy fchijnen 'er uit te mogen befluiten, dat martha , de zuster van lazarus , aen dezen simon gehuuwd ware.

3. Maria, de zuster van Lazarus en Martha, wilde ook, by deze gelegenheid, een blijk geven van haren groten eerbied voor den Heiland. Zy dan genomen hebbende een pont falve van onvervalfchten feer koftelicken nardus, goot zy deze zafvoly uit op 'sHeilands hoofd, Matth. XXVI: 7, terwijl Hy aen tafel zat, en met het overige heeft zy de voeten van Jefu gefalft, ende met haren hayre fijne voeten afgedroogt: ende het huys wiert vervult van den geurigen reuck der kostbare falve

4- So dra dit gefchied was, feyde dan één van fijne difcipelen, [namelick] Judas Simonis Ifcariot, dïe hem verraden foude, tot zijne Medeapostelen :

5. Dit is een geheel nuttelofe verkwisting, (b) Waerom en is defe falve niet verkocht voor drie hondert penningen, ende den armen gegeven? De overige Discipelen keurden deze kwalyk geplaetfts bedenking van Ju jas goed, en veroordeelden mede het bedrijv van Maria , Mare, XIV: 4.

6. Ende deze bedenking kwam ondertusfehen voort uit

Mare. 14: 5. XX. DEEL.