is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JOANNES. XH. 2SS

het toevloeiend volk, om hem te zien, eh allerhande vragen te doen , voor hem onverdraeglyk geweest zijn. Maer na jesus te Bethanien tegenwoordig was, kwam hy, by die aöngeaame gelegenheid , wederom openlyk te voorfchijn. Zodrae dit binnen het nabuurig Jerufalem was bekend gc! worden , was de toeloop van menfchen verbazend groot, om hem, zo wel a!s om jesus te zien.

10. Ende de Overpriefters en andere leden van den Groten Raed beraetflaegden , dat fy oock Lazarum dooden fouden. Trouwens zy begrepen, dat de toeloop naer Bethanien geen einde hebben zou, zo'lang Lazarus leevde, en dat daerdoor het getal der genen, die Jefus voor den messias hielden, van dag tot dag vermeer-' deren zoude; en, dachten zy by zich zeiven, wanneer Lazarusvan kant gemaekt is, zal het volk ligtelyk te overreden zijn , dat zijne opwekking enkel bedriegery geweest zy. Zy befloten daerom dat Lazarus, zo wel als jesus zelfs" moest gedood worden.

11. Want vele van de Joden gingen henen om fijnent wille, ende geloofden in Jefum, dat Hy de messias was.

Ondertusfchen is 'er geen twijffel aen, of de Overften der Joden hebben, ten aenz:„. lazarus, hun oogmerk niet bereikt. Denkelyk is hy naer/elders gevlucht, en daerdoor hunne moorddadige handen ontweken.

' Ö. Vervolgens begav zich de Heiland nair Jerufalem, vs. ï2 - 5». X.. Hy deed zijne plechtige intrede binnen Jerufalem , vs. 12- 19.

—. Deze intrede zelve wordt verhatld , vs, 12-16, en ■— —• Het gevolg daervan, vs. 17-19. /. Zo op de menigte, vs. 17, 18. //. Als op de Pharizeeuwen, vs. 19.

ia. (g) Des anderen daegs, nadat de Heiland' aee

te) Matth. at: 8. Mare. m 8. Luc. 19: 36. XX. DEEL.