Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

322 JOANNES. XVI. *

„ beginfel, waeruit zy ftaen voort te komen; maer Ik heb „ *er tevens bygevoegd het gene u, onder alle die vervol„ gingen, ter uwer bemoediging zal kunnen ftrekken. Doch „ deze dingen heb ik u van den beginne, wanneer ik u tot „ mijne Apostelen verkozen beb, niet zo uitvoerig gezegd; toen ik een omftandig bericht van dit alles voor u noch nuttig noch nodig keurde, omdat ik by ulieden was, en gylieden „ daerom nog voor gene wederwaerdigheden te duchten „ hadt. Maer nu ik gereed ftae om u te verlaten, en weder te keren tot mijnen Vader, vorderen uwe belangen en „ mijne lievdezorg , dat ik u dit alles meer uitvoerig en „ duidelyk voorftelle."

y. Het derde deel van 's Heilands laetfte redenvoering, tot zijne Apostelen , behelst een vertoog van de nuttigheid, welke voor hun uit zijn aennaderend vertrek zou voortvloeien, vs. 5-33. a. De zoek zelve wordt voorgefteld, vs. 5-15. Hitr ontmoeten wy fl. Eene ingewikkelde beftrajftng, vs. 5, 6.

5. Ende nu verlaet ik eerlang de waereld, en gae ick wederom henen tot den genen die my, tot zeer gewichtige einden, in de waereld gefonden heeft, ende niemant van u en vraegt my, Waer gaet gy henen ?

pïtbus had dit bevorens reeds aen den Heiland gevraegd, Kap. XIII: 36, maer het antwoord van den Heiland niet recht begrepen. Nu had Hy zijnen Apostelen uitdrukkelyk, en by herhaling verkiaerd, dat Hy tot zijnen Vader wederkeerde. De mening van den Godlyken Leeraer kon derhalven niet zijn, dat niemand hunner naer de plaets vroeg, werwaerds Hy henen ging. Dit had Hy duidelyk en met ronde woorden gezegd. Maer Hy beftrafte hen ingewikkeld daerover, dat zy geen onderzoek deden waerom Hy hen, door naer zijnen Vader henen te gaen , nu al veriaten aoude, en hen daerdoor aen zo vele fmaedheden en vervolgingen blootftellen, Dit was in de Apostelen eene

bt-

Sluiten