Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JOANNES. XVI. 333

beftraffenswaerdige traegheid , te meer daer zy kennelyke blijken gaven, dat zy omtrent dit wichtig ftuk zeer onkundig waren, en geheel verkeerde begrippen hadden. Dit kunnen wy, uit's Heilands volgende woorden vs. 6, ten duidelykften afnemen, wanneer Hy 'er by voegde:

6. Maer om dat ick defe dingen tot u gefpro' ken hebbe, dat ik u eerlang ftae ie verlaten, met dat gevolg, dat gy aen zware vervolgingen zult worden blootgefteld, fo heeft de droefheyt uw herte vervult. Gy.hebt u zo geheel aen d/oevheid overgegeven, dat gy niet eens onderzoek doet naer de redenen van die dingen, welke de oorzaken zijn van uwe treurigheid.

6. Hierop volgt een voorftel van de nuttigheden, welke in 's Heilands aennaderend vertrek lagen opgeftoten

vs. 7-15. I. Eerst in het gemeen, vs. 7.

7. Doch ick fegge ü de waerheyt, en hoe vreemd het u ook moge voorkomen, gy kunt en moet u op deze plechtige betuiging veilig verlaten , Het is u nut dat ick wechgae. Daerdoor zult gy wel mijne tegenwoordigheid, onderwijs en leiding misfen; ook zult gy worden blootgefteld aen de woede en aenvallen uwer vyanden. Dan met dit alles is mijn wechgaen u nuttig en voordeelig: want indien ick niet wech en gae, fo en fal de Troofter tot u niet komen. De komst van dien Godlyken Leeraer en Ratdsman, die mijne plaets vervangen zal, is verbonden aen mijne verheerlyking, verg. Kap, VII: 39; (d) maer indien ick henen gae tot mijnen Vader, fo fal ick hem tot u fenden.

Door zijnen dood zou de Middelaer den Geest verworven , en door zijne verhoging recht verkrijgen. om over denzei ven te befcoikken; zelvs zou de zending van den Geest een gedeelte van 't Heilands verhoging uitmaken,

C<0 Luc. 24: 49. Joh. 14; *6. ende 15: tj5, XX. DEEL. X %

Sluiten