Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JOANNES. XVI. 329

De Heiland leert dan vier onderfcheidene zaken; (1). dat Hy binnen ko.ten tijd, door zijn lijden en dood, van de Disc pelen zou afgtfcheiden worden; (2). dat die affcbeiding maer voor eenen korten tijd weze^ zoude; (3). dat zy liep, binnen korten tijd na deze affcbeiding, wanneer Hy uit de doden was opgeftaen, wederom zien zouden; en (4). dat de tjd, geduurende welken zy Hem na zijne op. ftanding zien zouden, Hechts van eenen korten duur wezen zoude, om dat Hy, ter aenvaerding van zijne uitnemende heerlykheid, moest henen gaen tot zijnen Vader.

t. ïn deze troostreden zou de Heiland verder zijn voortgegaen indien Hy niet, door de infpraek der Discipelen, gefluit ware, vs. 17, 18.

17. {.Sommige] dan uyt fijne difcipelen, die de taeeste v/ymocdigbeid bezaten , Haken de hoofden byéén en feyden rot malkanderen, Wat is dit dat hy tot ons fegt, Eenen kleynen [tijt], ende gy en fult my met fien: ende wederom, eenen kleynen [tijt] ende gy fult my fien: ende, Want ick gae henen tot den Vader?

18. Sy feyden dan , Wat is dit dat hy fegt, Eenen kleynen [tijt] ? Wy en weten niet wat hy fegr.

De Euangeiist fchijnt hier de verfchillende redenen op te geven, welke de onderfcheidene Discipelen hebben voort, gebracht. — De woorden van vs. 17 fchijnen gefproken te zijn van zommigen, die aen anderen onderricht vroegen, omtrent de mening van 's Heilands gezegden. Wat is dit dat Hy tot ons zegt, een kleine tijd, en gy zult my niet zien, en wederom een kleine tjd, en gy zult my zien, ende wat wil Hy daermede zeggen,want ik gae henen tot den Vader? Daerop zullen anderen, met de woorden van vs. 18, geantwoord hebben, was is dit een kleine tijd? wy weten niet wat Hy zegt om aen te duiden, dat hun de gezegden van den Heiland' nopens het zien en het niet zien van jesus, zo duister niet voorkwamen, maer dat zy niet begrepen, wat hun Mees.

XX. D££Im X 5

Sluiten