Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxx INLEIDING.

door de prediking der Apostelen, het welk even als zijn Euangelie , uit echte befcheiden was opgemaekt, en waerop die aenzienlyke man zich volkomen verlaten konde; en tevens om dit zeer merkwaerdiggefchiedverhael, ten algemenen nutte, aen de waereld mede te deelen.

Hy bepaelt zich gelijk wy gezegd hebben, meer byzonder tot de prediking van het Euangelie onder de Heidenen, door den Apostel paulüs; misfchien omdat hy wilde aentonen, dat de Heidenen niet langer, van de Godlyke gunst waren uitgefloten; maer ook geroepen wierden, om deel te hebben, aen de zegeningen van den messias. Immers dit ftuk werd door de Joden betwist, toen lucas de handelingen der apostelen te boek ftelde; en de aenleiding, by welke paulus gevangelyk naer Rome gebracht was, beftond hierin, dat hy ook den Heidenen het Euangelie verkondigd had, gelijk uitvoerig verhaeld wordt, Kap. XXI— XXVIII. (p).

VI. Over de fchrijvwijs van lucas, in dit zijn tweede Boek.

Deze is even als in zijn Euangelie, geheel gefchiedkundig. Hy verhaelt de gebeurtenisfen in

die

(p) michaelis Inleiding Ut het iV. T. II Deil. p. 410, 411.

Sluiten