is toegevoegd aan je favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48 HANDELINGEN. III.

Deze aenmerking was recht gefchikt , om de ontroerde joden te bemoedigen, en huil ohder het oog te brengen, dat 'er hoop ware op eene genadige vergeving. Toen zy het getuigeni9 van jesus opftanding, door een onlochenbaer wonderwerk , bevestigd zagen, en zich daerby hoorden herinneren , hoe grouwzaem zy dien jesus mishandeld hadden, werden zy dermaten ontroerd en verlegen, dat zy tot wanhoop begonden over te flaen , vrezende, dat zy oogenblikkei}k zouden vernield worden. — lucas heeft wel deze byzonderheid .niet aengeteekend, maer zijn verhael is kort, en de omftandigheden moeten, uit het beloop van zaken, worden aengevuld. — petrus wilde daerom hunne gemoederen langzaém voorbereiden, voor het aenbod van genade, door hun onder het oog te brengen, dat zy uit onwetendheid gezondigd hadden. Dit verminderde eenigermate htmne fchuld, maer evenwel het nam dezelve geenszins wech; hunne onwetendheid was niets minder dan verfchoonbaer , Joh, XV: 22.

18. Maer Godt heeft alfoo vervult, 't gene hy (ƒ) door den mont aller fijner Propheten te vooren verkondigt hadde, dat de Chriftus lijden foude. Hy,

die het bewind voert over alle dingen, heeft de zaken, in den weg van zijne Voorzienigheid, zodanig beftuurd, dat al het lijden, het welk van den messias voorfpeld was, den heiligen en rechtvaerdigen jesus , die de beloovde messias is, werkelyk zy overgekomen.

Deze tweede aenmerking van den Apostel diende , om zijnen toehoreren onder het oog te brengen , (i) dat die jesus, welken zy, door de handen der onrechtvaerdigen, aen het kruis gehecht hadden, de ware messias zy; (2) dat God hunne boosheid tot een weldadig einde beftuurd had, om den messias al dat lijden te doen overkomen, het welk Hy, volgens de voorzeggingen der Propheten, als plaetsvervangende Borg van zondaren, ondergaen moest, om eene eeuwige ge. reehtigheid aen te brengen; (3) dat het lijden en de vernedering, van jesus, waeraen zy zich zo zeer geërgerd hadden,

gene

(f) Je'- 5°« <>• ende 53: 5. Luc. 24: 27.