is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?<5 HANDELINGEN. IV.

de Apostelen hun gebed, met een eendrachtig Amen, beiloten hadden , gevoelden zy eene zeer aenmerkelyke hewe» ging, het vertrek fchudde, en al wat 'er in was ftond te trillen. — Maer, waertoe diende dit wonderwerk ? Deze bovennatuurlyke beweging was een teeken van Gods by-; zondere tegenwoordigheid , en eene verzekering , dat het gebed der Apostelen verhoord ware. Dit was ongemeen gefchikt om hunne verflagene harten op te beuren , en he-.j te bemoedigen tegen allen den geweldigen tegenftand , wel? ken zy, in de uitbreiding van christus Koningrijk, ontmoeten zouden. Daerenboven was deze bovennatuurlyke beweging een kennelyk bewijs van het Godlyk Alvermogen , waerdoor zy, over alje vyandelyke pogingen, souden zege. pralen.

Ook ondervonden de Apostelen aenftonds de duidelykfte blijken van Gods aliesvermogenden byftand. — Zy werden alle vervult nut den Heiligen G*«f. Op den Pinxterdag hack den zy reeds de buitengewone gaven van den Heiligen Geest fn vollen overvloed ontvangen , Kap. H: 4. en de Geest bleev altoos by hen , Joh. XV: 26. Voor lipt naest zonden wy daerom denken , dat 'er wederom eenig zichtbaer teeken der nederdaling van den Heiligen Geest gezien zy , foortgelyk als op den Pinxterdag, om de Apostelen daerdoor te verzekeren, dat de Heilige Geest altoos by hen blijven zoude. — Zy fpraken het woord van God met vrymoedigheii. D'jt geevt niet alleen te kennen , dat zy thans , tot onderlinge ftichting en vertroosting, over Gods woord vrymoedig gefproken hebben; maer dat zy ook in het vervolg, het Euangelie openlyk en onbefchroomd gepredikt hebben, zonder zich door de bedreigingen van het Sanhedrin te laten affchrikken» vergel. vs. 33.

• C. Hierop