Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

964 HANDELINGEN. XÏX.

daer in diezelvde Stad , alwaer hy ruim twee jaren hei Euangelie, in rust en veiligheid, gepredikt had , geen kleyne beroerte, van 'wegen den wegh [dei Heeren], en de teer van het Euangelie.

24 Dit oproer ontftond uit eigenbelang der genen, die het verwekten. Want een zeer bekend burger van Ephe* fus, met name Demetrius, een filverfmit, die [kleyne] filvere tempelen van Diana maeekte , (é) bracht? dien van cbe konfie geen kleyn gewin toe.

25. Welcke hy t'famenvergadert hebbende, mej de hantwerckers van diergelijcke dingen, feyde hys Mannen, gy weet dat wy uyt dit gewin.onfe wef; vaert hebben i'

26. Ende gy fiet ende hoort, dat defe Paulus veel volck niet alleen van Ephefen , maer oock bynae van geheel Afien overredet ende afgekeert heeft feggende, dat het geen Goden en zijn, (/). die met handen gemaeckt worden.

27. Ende wy en zijn niet alleen in gevaer, dat .dit deel in verachtinge kome , maer dat oock de/ tempel van de groote godinne Diana als niet geach* fal worden, ende dat oock hare majeiteyt fal t'ondergaen, aen welcke gantfch Afien, ende de [ge* heele] werelt godtsdienft bewijft.

paulus had, ruim twee jaren lyig, het Euangelie binneïj Ephefus , in rust en veiligheid gepredikt , en aldaer zeer veel winst gedaen voor zijnen Heer. De wonderen, welki hy verrichtte, hadden eene algemene verbaesdheid onder de inwöneren te weeg gebracht, vergel. vs. 17.j cm hy zelvs had zich eene algemene hoogachting verworven. Zelvs had hy zijne begunftigers onder lieden van den eerften rang, vergel. vs. 31, 35. Maer ten laetften ontftond 'er een fchromelyk oproer, waerin hy gevaer liep van zijn leven.

De bron van dit oproer lag in het eigenbelang van eenen. zeer voornamen zilverfmit demetrius , die eene grote me? nigte menfchen aen het werk en aen den kost hielp. —»

Do

(*) Hard. itf: 16. (I) PC n3: 4. Jeren». 10: 3,

Sluiten