Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HANDELINGEN. XIX. 367

yafende menigte, welke thans voor gene redenen vatbaer was, en daerdoor aen een zeker doodsgevaer, zou blootftellen.

31. Ende fommige oock der Overfte van Afien, die hem vrienden en genegen waren, fonden heimelyk tot hem , ende baden dat hy hemfelven op de fchouwplaetfe niet en foude begeven, wel voorziende dat het volk hem aen hunne woede zoude opofferen.

32. Inmiddels was 'er op de markt een vreesfelyke op» Joop. De menigte was geheel woedende. Sy riepen dan [d' eene dit,~] de andere wat anders. De een fchreeuwde, dat Paulus en zijne metgezellen zonder uitftel moesten gedood worden , een ander, dat de Overheid over dezg zaek terftond ivergaderen moest,' en Diana in hare eer lier-

ftellen. Want de vergaderinge was verwerret ,A endg 't meerdere [deel] en wiften niet eens, gelijk,het veel, tijds gaet by volksberoeringen, om wat oorfake fy t'fa* mengekomen waren.

, 33. Ende de ongelovige Joden, die zeer tegen.paulus verbitterd waren vergel. vs. p, verblijdden zich over dit oproer, en mengden zich onder den woesten hoop. Zy zagen onder de menigte, eenen van hunne broederen naer het i yleesch, die het Euangelie gelovig omhelsd had, met name Alexander. Aen dezen wilden fy by voorraed hunnen moed koelen. Daerom deden de oproermakers dien Alexandrum uyt de fchare voortkomen, als iemand, die mede het zijne toebracht, om Diana in verachting te brengen , alfo hem de Joden uit haet en bitterheid voortftieten. Ende Alexander gewenckt hebbende met de hant, om ftilte en aendacht te verwekken, wilde by het volck verantwoordinge doen.

34. Maer als fy verftonden dat hy een Jode, en derhalven ook een tegenftander van de afgodery was, wert daer één ontzettende ftemme van allen, roepende ontrent twee uren langh, Groot is de Diana der f-pheferen.

Maer mag men denken, hoe is het bygekomen, dat 'er nu eerst zodanig een oproer ontftond, daer de Apostel, reeds twee jaren lang, te Ephefus ongeftoord gepredikt had? De

XXL MEL,

Sluiten