Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36g HANDELINGEN XIX;

zaek was deze. paulus was raet wijsheid en voorzichtigheid te werk gegaen. Hy had zich niet in den Tempel van Diana begeven, om den afgodendienaren hunne dwaesheid te verwijten; hy had niet verachtelyk v;;n de gewaende Godin gefproken. Dit zou de gemoederen eer verbitterd, dan verbeterd hebben. Langs dezen weg zou hy de vrucht van zijne pogingen verydeld hebben. Hy had de afgodery niet openlyk aengetast, rflaer hare grondflagen heimelyk ondermijnd. Dusdoende had hy 'er duizenden van de afgoden, tot den levendigen God bekeerd, eer men 'er aen dacht. Ten laetfte.n begon het demetrius te bemerken, en toen de inkomften van zijnen koophandel aenmerkeiyk verminderden , vervoerde hem niet zo zeer de zucht voor de eer van Diana, als wel het lage eigenbelang, om de vrucht van faulus prediking te fluiten, en vermits hy daertoe geen beter middel wist, verwekte'by een allerfchromelykst oproer.

fj. Dit oproer werd gelukkig gedempt, zodat den Apostel geen leed werd aengedaen , vs. 35 - 40.

/

3$. Ende als de [StadtsIfchrijver de woedende fchare, nadat zy, door een woest gefchreeuw van twee uuren lang, zeer vermoeid was, door zijn gezach en met Vriendelyke woorden geftilt en tot bedaren gebracht hadde, om zijne redenvoering aen te horen, feyde hy, Gy mannen van Ephefen, wat menfche is 'er doch die niet en weet, dat de ftadt der Fpheferen zy de kerckbewaerfter van de groote godinne Diana, ende Van [het heelf\ dat uyt den hemel gevallen is ?

De redenaer was de Stadsfchrijver. — Het Griekfche woord beteekent letterlyk eenen Schrijver of Secretaris, gelijk wy zeggen. Maer het blijkt, uit zijne redenvoering en het gevolg daervan, dat hy een man van meerder gezach geweest zy. De LXX gebruiken het oorfpronge'yk woord, voor de Egyptifche Ambtmannen , die over de Israëliten gefield waren, Exod. V: 6. Wy befluiten 'er uit, dat hy één der eerfte Magiftraetsperfonen geweest zy, die een zeer groot gezach had te Ephefen. — Althans hy was een man van grote be-

kwaem*

Sluiten