Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxx INLEIDING.

worden, was hy van ganfcher harte bereid, om, voor den naem van jesus , fmaedheid te lijden. De Tyrifche Christenen geleidden hem, met vrouwen en kinderen, wenende en biddende, naer het fchip, Hand. XXI; 1-6.

Van Tyrus, voer de de Apostel, naer Ptolomeus, alwaer hy aen land flapte; en eenen dag, vertoevde, om de Christenen te begroeten. Van daer ging hy te voet, naer Cefareen, de gewone verblijvplaets der LanHvoogden van Judsea. Hier nam hy zijnen intrek , ten huize van philippus den Euangelist. Deze had vier dochteren, die, met de gave der Prophetie, verwaerdigd waren, en daer door de aenflaende banden van den Apostel voorfpelden. Meer byzonder werd hy bedroevd, door de voorzegging van agabus; dezelvde, die den voorheen gemelden hongersnood voorfpelt had, Hand. XI: 28. Hy nam den gordel van paulus, en zich daer mede de handen e» voeten gebonden hebbende, voorfpelde hy, dat de Joden den Apostel , op zoortgelyk eene wijs, binden, en, in de handen der Heidenen, overleveren zouden. Deze voorzegging trof den Christenen van Cefareen, en den reisgenoten van den Apostel, dermaten, dat zy hem, met tranen in de oogen, eenparig fmeek» ten , om zijne voorgenomen reis naer Jerufalem te ftaken. Maer de kloekmoedige paulus ver-; zocht hen, hun geween te ftaken, en verklaerde, dat hy bereid was, om te Jerufalem den dood te

on-

Sluiten