is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROMEINEN. H. si

ï king te nemen vs. n, dan moet hy alle fchuldigen ftrafr „ fen; derhalven hebben zy, die anderen wegens hun wan-

gedrag veroordeelen, en zich ondertusfchen aen het zelvde ,', misdrijv fchuldig maken , het zelvde rechtvaerdig doem-

vonnis te wachten'."

2. Dit algemene voorftel breid de Apostel vervolgens nader uit, door aen te tonen, dat meerdere voorrechten niemand verontfchuldigen kunnen , vs. 3-16. —. Hy leert dat zy, die tegen meerder licht gezondigd hebben , ook zwarer ftraffen ondergaen zullen , vs. 3-10.

/. De zaek zelve ftelt hy voor , vs. 3 - 5-

3. Ende of liever maer, verbeeld u niet, dat God, die altoos rechtvaerdig is in alle zijne handelingen, een ftrenger vonnis over den eenen, dan over den anderen vellen zou, of dat Hy iemand uit gunst, zachter behandelen zoude, dan hy verdiend heeft; Neen waerlyk. Of denckt gy dit, O menfche, wie gy ook zijt, en met welke voorrechten gy mogt verwaerdigd zijn, die ftraffchuldig oordeelt de gene die fulcke grouwzame dingen doen, van welken ik zo even gefproken heb, ende ondertusfchen defelve grouwelen doet, dat gy het rechtvaerdig oordeel en doemvonnis Godts fult ontvlieden? Denkt gy, omdat gy met meerdere voorrechten verwaerdigd zijt, dat God u, met minder geftrengheid behandelen zal, dan anderen, aen welken gy in verkeerdheid, volkomen gelijk ftaet? Dan bedriegt gy u zeiven jammerlyk, daer Gods vonnis altoos, en in alle geval1 len naer waerheid is , overëenkomftig de regelen der geftrengfte billykheid.

Het is waer , de ftraf komt niet aenftonds over de bofe daed. God draegt de zondaers , in zijne langmoedigheid; zommigen werden zelvs, met uitnemende zegeningen , en onderfcheidene voorrechten verwaerdigd. Maer het Goddelyk oogmerk is geen ander, dan om u, die met meerdere voorlechten begivtigd zijt, op eene lievderijke wjjs, tot bekee-

XXII. DEEL.