Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROMEINEN. % 37

wy gerechtvaerdigd worden. De doenders der wet, worden door het geloov, om christus wil gerechtvaerdigd, en zonder het doen der wet, kan het rechtvaerdigend geloov mei

beftaen. , „, „„

Vs 14,15. leert de Apostel, dat de Heidenen, offchopn zy de befchrevene wet niet hebben, geenszins te verontfchuldigen zijn, wanneer zy zondigen tegen het natuurlyk licht, het welk in alle menfchen ontfloken is: „ want, (zegt hy) daer de Heidenen, die de befchrevene wet niet hebben, en ' de Openbaring , waermede de Joden verwaerdigd zijn " niet kennen van natuure: dat is, door het natuurlyk licht " van de reden, het zedelyk gevoel, en het geweten, ia " vele opzichten , de dingen doen die der befchrevene wet " Zün : betrachtende vele dingen , welke de Openbaring " voorfchrijvt, en andere nalatende, welke de befchrevene " wet afkeurt; zo zijn deze Heidenen, de befchrevene wet " niet hebbende , zich zeiven eene wet : voor zo ver het , natuurlyk licht hen aenwijst wat zy doen, en wat zy laten ' moeten: als die betonen het werk der wet; datis, zoort" gelyk een onderwijs, als de befchrevene wet geevt, (hoe" wel in minder trap van klaerheid en uitgebreidheid) gefchreven te hebben, in hmne harten; hunne gewetens nu\\ de getuigende, van de zedelyke hoedanigheid hunner handelingen, en de gedachten onder malkanderen; dat is de re," deneeringen, welken zy houden by zich zeiven, over het betamelyke of pnbetamelyke hunner daden, hen befckuld* l gende, wanneer zy kwalyk, of ook ontfchuldigende, wan. neer zy wel gedaen hebben,"

De Joden dan, (dit is de hoofdfom van des Apostels voorftel) hadden een meerder licht, dan de Heidenen, en daerom zouden zy eene zwarer ftraf ondergaen, wanneer zy dit meerder licht veronachtzaemden, en de Goddelyke Openbaring ongehoorzaem waren. Maer evenwel waren de Heidenen niet te Verontfchuldigen: hoewel zy niet verwaerdigd waren met de Goddelyke Openbaring , hadden zy het natuurlyk licht, waerby zy het goede van het kwade genoegd onderkennen konden.

XXII. DEEL, C 3

Sluiten