is toegevoegd aan je favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I3<S ROMEINEN. VI.

22. Maer hoe zalig zijn nu de vruchten van uwe tegenwoordige dienstbaerheid ? want van de vorige dienstbaerheid, welke gy, in uwen onbekeerden ftaet, aen de fonde, en uwe verdorvene'begeerlykheden, bewezen hebt, vrygemaeckt zijnde, ende Gode, als uwen beminnelyken heer, dienftbaer gemaeckt zijnde , hebt gy uwe vrucht tot heyligmakinge; van deze gezegende dienstbaerheid , trekt gy een wezenlyk voordeel, beftaende daer in dat gy hoe langs zo meer , in heiligheid toeneemt ; daer door wordt gy meer en meer aen Gód gelykformig, en voorbereid tot het eeuwig leven; ende het eynde het gevolg, de laetfte uitkomst van deze dienstbaerheid, is het eeuwige 2aüg leven.

23 (p) Want de befoldinge der fonde is de doof, (q) maer de genadengifte Godts is het eeuwige leven, door Jefum Chrifrum onfen Heere.

De bezolding der zonde is de dood. — De zonde, het zedelyk bederv, komt hier wederom voor, onder het zinnebeeld van eenen heer, die, aen zijne getrouwe dienaren, eene beloning of bezolding geevt. De fpreekwijs is ontleend van eenen Veld-Overften, die den foldaten eenen loon geevt, voor hunne krijgsdiensten. — De bezolding der zonde, de beloning, welke de zonde, als een heer of Veld-Overfte, aen hare getrouwe dienaren geevt, is de dood, het eeuwig verderv, vergel. vs. 21. In de daed, al ware het, dat God de zonde ongeftraft liet; dan nog zou de zonde zelve zulk eene rampzalige beloning, aen den mensch, die haer getrouwelyk dient, tot het einde van zijn leven, opleveren. Trouwens men vertegenwoordige zich de ziel van zulken mensch, in de gewesten der eeuwigheid, afgefcheiden van haer lichaem, en daer door beroovd van alles, waer mede zy zich in dit leven vermaekte; men vertegenwoordige zich de ziel van zulken mensch, in hare werkzaemheden, neigingen, begeerten, en vooruitzichten, met de gevoelïgfte aendoeningen van naberouw, verwijtingen aen zich zelve,

en

(/>) Oen. a: 17, Rom. 5! is. 1 Cor. 15: 21. Jac. 1: 15. (?) 1 l'etr. r 3.