is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

258 E P H E S E N. I.

hartigheid is, overvloedigh is geweeft over ons^ gelovige Joden en bekeerde Heidenen , die nu, onder den dag der vervulling, leven. God heeft, zijne genade, over ons Christenen, op eene meer overvloedige wijs, dan voorheen gefchiedde, uitgebreidt en verheerlykt, op dat wy ons gedragen zouden , in alle wijfheyt, ende voorfichtigheyt, en, in alles, eene wel beftuurde heiligheid, zouden openbaer maken.

T —• Hier by kwam nog de bekendmaking der vergadering van alles, beide in den hemel en op de aerde , tot één, in

christus, VS. o, io.

/. Dit wordt, in het algemeen, voorgeftëld vs. g, tn //, Meer byzonder uitgebreid vs. 10.

9. Ons bekent gemaeckt hebbende (h) de verborgenheyt fijns willens nae fijn welbehagen, voor zo ver God ons wetenfchap heeft doen toekomen, van eene gebeurtenis, 'welke voorheen eene verborgenheid was, zijnde nog niet, of immers nog niet, in de byzondere omftandigheden, geopenbaerd; eene voorheen onbekende gebeurtenis , welke God, naer zijn vrymachtig welbehagen, van eeuwigheid heeft vastgeflelt; een voorval, 'twelckhy, voor de grondlegging der waereld, voorgenomen hadde in of ly hemfelven:

10. Om in de bedeelinge van (i) de volheyc der tijden wederom alles tot een te vergaderen in Chrifto, beyde dat in den hemel is, ende dat op de aerde is:

Wat bedoelt paulus , met beide dat in den hemel en dat op de aerde is ? — Deze uitdrukking, kan zekerlyk niet onbepaeld genomen worden , voor alle fchepfelen in het gansch Geheelal, naerdien men niet zeggen kan, dat dit alles, onder den dag der vervulling , in christus tot één vergaderd zy. Hier wordt gefproken van leden, die, tot christus, als

het

(*) Rom. 16: 35. Ephef. 3: 9. Coloff. 1: 26. 2 Tim. 11 0. Tit. it a. ( retr. it se. CO Gen. 49: 10. D*a. 9: 24. Galat. 4: 4,