is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26o E P H E S E JST. I.

wel, door de Propheten, voorfpeld ; maer het meerder deeï der Joden, grotelyks ingenomen, met de uitfluitende voorrechten, welke zy, onder de oude huishouding, genoten, had deze voorzeggingen niet begrepen , ook was de zaek niet voorgeftëld, in alle de byzondere omftandigheden. — God had evenwel deze zaek , reeds van eeuwigheid , naer zijn vrymachtig welbehagen, by zich zeiven vastgefteld.

• De gelovigen , heide uit Joden en Heidenen, hadden een gelijk aendeel in de geestelyke ervenis van het Nieuwe Testament, vs. 11-14.

Uit de verëeniging der gelovigen , beide uit Joden en Heidenen , onder den dag der vervulling, vloeide van zelvs voort, dat zy beide deelgenoten waren van die geestelyke en hemelfche zegeningen , welken christus , hun hoofd, voor hun verworven had.

/. Dit leert de Apostel, eerst beide van Joden en Heidenen zaemgenomen. vs. 11, no.\ //, Daer na van elk afzonderlek, vs. 12b, 13.

\. Ten aenzien van de gelovigen uit de •Joden, vs. 12b, tt- Met opzicht tot de bekeerde Heidenen, vs. 13. ///. Eindelyk toont hy, hoe zy beiden zich daer van verzekeren konden, vs, 14.

I r. In hem , in en onder christus , als het hoofd , Zijn alle gelovigen , beide uit Joden en Heidenen , zo die tiog op aerde, als die reeds in den hemel zijn, tot één en het zelvde lichaem zamengevoegd; in en onder dien zelvden Christus , in wekken wy Christenen, zo uit de Heidenen , als uit de Joden, oock (k) een erfdeel geworden zijn,

liever een gelijk en gemeenfchappelyk ervdeel verkregen heb* len, in die zalige heilgoederen, welke Hy verworven heeft. Dit onfchatbaer voorrecht genieten wy, die te vooren verordineert waren, nae het voornemen des genen, die alle dingen werckt, nae den raec fijns willens:

D*

C*) Roim 8: 17.