Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

330 E P H E S E N. V.

5. (<?) Want (of Trouwens,) de ontucht, met alles, wat daer toe aenleiding geevt, betaemt niet voor eenen Christen. Immers , dit weet gy zeer wel, en behoev ik- u nauwlyks te herinneren, dat geen hoereerder , ofte onreyne, die zich, aen de vuilfte ontucht overgeevt, ofte gierigaert , die eene onverzadelyke begeerte heeft, naer wellust, en in zo ver een afgodendienaer is, erffeniffe en heeft in het Konincknjcke Chrifti ende Godts."

Ofte gierigaert, die een afgodendienaer is. —- Men herinnere zich het gene wy, by vs. 3, omtrent het woord, door gierigheid vertaeld , hebben opgemerkt. — Een gierigaert , die nooit' verzadigd is, van aerdfche fchatten , is een afgodendienaer, voor zo ver hy het goud , tot zijnen God maekt, en den dienst van God verzakende, zijn vertrouwen vestigt, op blinkend ftof. Maer het verband van zaken duit hier , at zo min als vs. 3, om aen de eigenlyk gezegde gierigheid te denken. Een gierigaert is. hier, naer ons inzien , een wellustige , die zich zodanig aen allerlei foort van ontucht, ook aen de allervuilfte overgeevt , dat hy 'er van verzadigd zy. Zulk een wellustige is in de daed een afgodendienaer, voor' zo ver hy , met verzaking van God , aen de tomeloze lusten van zijn vleesch , dienstbaer is, en misfchien is 'er geen ondeugd , welke het hart zo ongevoelig maekt, voor de indrukken van den Godsdienst, als eene tomeloze opvolging der vleefchelyke begeerlykheden. —— Voeg 'er by , dat paulus eene byzondere reden had , om de flaven der wellust, afgodendienaers te noemen; daer de ontucht een voornaem gedeelte was van den eerdienst, welken de Heidenen, en ook de Ephefiërs, aen de afgoden bewezen.

Zulke ontuchtigen, hebben geen erfenis of deel, in het Koningrijk van christus en van God. — Men denke, aen het Koningrijk der genade , anders genaemt de Kerk van christus. God de Vader, heeft de heerfchappy over dit Godsdienftig Genootfchap, aen den Verlosfer gegeven, (verg. Kap. I: 21-23;) daerom heet het christus en Gods Koningrijk.

CO 1 Cor. 6i lo. Gal. 5: 10, &c. ColofT. 3: 5, 6. Openb. 22! 15.

Sluiten