Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33a E P H E S E N. V.

te weeg gebracht, is in alle goedigheyt, weldadigheid; vriendelykheid , ende rechtveerdigheyt , in alle handelingen, met onze medemenfchen, ende in waerheyt) of eerlykheid en braevheid, in tegenftelling van alle bedrog en valsheid.

De vrucht des Geestes heeft de lezing, welke onze Overzetters gevolgd hebben. Zy fchijnt, uit Gal. V: 22. overgenomen te zijn. Maer vele Handfchrivten en Vertalingen, hebben de vrucht des lichts. Dit ftrookt ook beter, met het verband, daer de Apostel, vs. 8. van het licht gefproken heeft, en vs. 10 melding maekt, van de onvruchtbare werken der duisternis. — Door de vrucht van het licht , bedoelt de Apostel , bet uitwerkfel van die verlichting en verbetering, welke de heer , door de prediking van het Euangelie , en de genade werking van den Heiligen Geest, in de harten der bekeerde Heidenen , te Ephefen had te weeg gebracht.

De woorden van vs. 0, behelzen eene tusfchenrede. — Betoont, in uw gedrag., wil de Apostel zeggen, dat gy kinderen des lichts zijt.

10. Beproevende, en u benaerftigende, om in onderfcheidene gevallen , zorgvuldig te onderzoeken , wat den Heere welbehagelick zy: en hoe gy u, overëenkomftig zijnen wil, gedragen moet.

11. (i) Ende en hebt geen gemeynfchap met de onvruchtbare wercken der duyfterniffe ,' neemt geen deel in die ontuchtige bedrijven, aen welke de zulken, dia nog blinde Heidenen zijn, zich zelve overgeven, en welke wel verre van voordeelig te zijn, de rampzaligfte gevolgen naer zich liepen , (vergel. vs. 6,) maer beftraftfe oock veel eer, met befcheidenheid en zachtmoedigheid, zo menigmael het, met welvoegelykheid en vrucht, gefchieden kan, op dat ook anderen daer van afkeerig mogen gemaekt worden.

12. Want (of Het is waer,) het gene heymelick

van

(O Matth. 18: 17, I Cor. 5: 8. ende 10: ac, 2 Cor. 6: 14. s Tkeff. 3: 14.

Sluiten