is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. THESSALONICENSEN. IV.' 51

I: 3. Eph. li 21.) Hy zal komen, op de wolken des hemels. Deze nederdaling zal langzaem en zichtbaer gefchieden. (vergel. Hand. I: «.) De inwoners der aerde, die ais dan leven, zullen den verheerlykten Middelaer zien nederdalen, en zich op eene wolk plaetfen, als op zijnen throon, om het algemeen gericht te houden.

De vertoning zal ontzettend, en de omftandigheden zullen allerluisterrijkst zijn. De Middelaer zal nederdalen, met een geroep, met de ftemme des Archangels, en met Gods bazuin.

Met een geroep. — Maer hoedanig zal dit geroep zijn? wie zal het maken ? en waer toe zal het dienen ? Zommigen nemen het, in den zin .van een bevel. Zo hebben ook de gemene Latijnfche en andere Overzettingen. Dan is de mening eenvouwig , dat de verhoogde Middelaer, uit den hemel nederdalende, zijn bevel, met een hoorbaer en fterk geroep, zal afkondige):, aen alle geilachten der menfchen, om, voor zijnen Richterftoel, te verfchijnen. Maer dit ligt, onzes erachtens, opgefloten, in de volgende uitdrukking , met Gods bazuin. By de Grieken, wordt het oorfprongelyk woord genomen, voor een geroep van aenmoediging , gelijk by voorbeeld , een Veldöverfte een geroep pleegt te maken, om het leger ten ftrijde aen te moedigen. Wy zouden daerom lievst denken, aen een geroep van toejuiching , waer mede de Engelen den verhoogden Middelaer verëeren zullen, wanneer Hy komen zal, om de waereld te richten, met rechtmatigheid.

Met de ftemme des Archangels. — Wie is deze Archangel ? Het oorfprongelyk woord beteekent eenen Overften der Engelen. Zommigen denken, aen eenen ongefchapen Engel, en bepaeldelyk aen den Heiligen Geest, om dat deze Archangel, van den Heer jesus, blijkbaer onderfcheiden wordt; en dan verftaet men, door de ftemme des Archangels , dat levendigmakend geluid , het welk de Heilige Geest zal doen horen, om daer door de dooden op te wekken. Maer, indien deze de mening van den Apostel was , zou hy zich onbegrijpelyk duister hebben uitgedrukt. Daer te boven fchijnt de grond van deze verklaring geheel onvoldoende;

XXIV. DEEL. D 2