is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S6 I. THESSALONICENSEN. V.

„ zou u van gene de minfte nuttigheid wezen, en nergen» • „ anders toe dienen, dan om eene kwalyk geplaetfte nieuws„ gierigheid te verzadigen."

Ö. Dit ftuk wordt nader uitgebreid en bevestigd, vs. 2-5.

1. Deze Christenen zelve wisten zeer wel, dat de toekomst van christus zeer onverwacht wezen zulle, en dit algemene

was voor hun genoeg, vs. 2.

2. Want (of immers) gy wetet felve feer wel uit

de leer van christus en het onderwijs, het welk ik ulieden door mijne prediking , gegeven heb , (a) dat de dagh des Heeren, op welken de verhoogde Middelaer, in de wolken, verfchijnen zal, om den ganfchen aerdbodem recbtvaerdig te osrdeelen , alleronverwachtst en alfoo fal komen, gelijck een dief in der nacht, wanneer men 'er het minst op bedacht is. (vergel. Matth. XXIV: 43 Luc XII: 39.)

2. Deze dag zal de godlozen onverhoeds overvallen, ys. 3.

3. De toekomst van den Goddelyken Richter zal de godlofen overrompelen. • Want wanneer fy by zich zeiven en tot eikanderen, fullen leggen, Het is vrede, een tijd van groten voorfpoed ende van gerustheid, fonder dat wy eenig gevaer te vrezen hebben , dan fal (b) een haeffigh verderf haer, zo fchielyk en onverwacht, overkomen, dat zy iets dergelyks niet konden voorzien of vermoeden, gelijck de barensnoot eene bevruchte [yrouwel fchielyk en onverhoeds overvalt, ende fy en fullen 't geenfins ontvlieden.

Het óorfprongelyk woord, door verderv vertaeld, wordt van het eeuwig verderv genomen, tot het welk de Richter de godlozen verwijzen zal, 2 Thesf. I: 9. 1 Tim. VI: 9. —. De gelykenis van den barensnood eener bevruchte vrouw, welke,

by

fwXV* 43> aPetff 3'1010penBi 3:3*ende ie: »«■