is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. THESSALONICENSEN. V. 63

beeld was der Kerke van het Nieuwe Testament. Te weten vs. 11. had hy gezegt, fticht of bouwt eikanderen op, tot eene woonftede van God in den Geest. Op dezen grond, oordeelt men, dat de Apostel vs. 12-22. nader zoude aenwijzen, hoe de gelovigen, tot eenen geestelyken Tempel, moesten worden opgebouwd. De Leeraers moesten befchouwd en geëerbiedigd worden, als geestelyke bouwlieden, vs. 12, 13; gelijk de fteenen van een gebouw malkanderen, in een hecht verband, onderfteunen en ftevigen, zo moesten ook de gelovigen eikanderen flerken in de genade, vs. 14, 15. In het geduurig verblijden vs. 16, zou de Apostel zinfpelen, op de gewijde gezangen in den Tempel; in het bidden vs. 17, op het reukwerk; in het danken vs. 18, op de danköfferen; in het niet uitblusfchen van den Geest vs. 19, op het onderhouden van het vuur, op den altaer; in het niet verachten der Propheten vs. 20 , op de Godfpraken. Het beproeven van alle dingen vs. 21, zou zien, op de goede orde, onder de dienaren van den Tempel, en zich te onthouden van den fchijn des kwaeds vs. 22, op de zul-, \ verheid van dat Heiligdom.

De vinding is zekerlyk zeer vernuftig, maer zy fchtfnt ons te ver gezocht en ongegrond.

A. De eerfte vermaning fchrijvt een betamelyk gedrag der Gemeente voor , omtrent de dienaren van het Euangelie, vs.

12, 13a.

B. In de tweede , wordt, op den ouderlingen vrede , aengedron¬

gen, vs. 13b.

12. (/) Ende wy bidden u wijders, mijne gelievde broeders, op het vriendelykst, erkent de gene die onder u arbeyden , ende uwe Voorftanders zijn in den Heere , ende u vermanen :

De Apostel noemt de perfonen niet, welke hy bedoek, maer hy befchrijvt hen , van hunne ambten en verrichtin-

CO Rom- '5' 27* 1 Cor* 9' enAc Galat. 6: 6. Phil.

2: 2y. 1 Tim. 5: 17. Hebr. 13! 7, 17.

XXIV. DEEL.