is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<J* I. THESSALONICENSEN. V.

gen, zeggende: de genen, die onder u arbeiden, en urn Voorftanders zijn in den Heer , en u vermanen.

Dit ftaet, in het algemeen vast, dat 'er Leeraers bedoeld worden. Maer hoedanig waren deze Leeraers? De voorüanders van het Bisfchoppelyk Kerkbeftuur in Engeland geven zich zeer veel moeite, om ftaende te houden, dat hier Bisfchoppen bedoeld worden, en, vermits 'er, in elk eene Stad, maer een Bisfchop wezen kon, geven zy voor, dat de Bisfchoppen van eenige andere Gemeenten in Macedonien, te Thesfalonica, gewoont hebben Dan, voor tegenwoordig , zal het genoeg zijn , in het algemeen op te' merken, dat'er, in het Nieuwe Testament, flechts twee gewone bedieningen bekend zijn , van Leeraers, die dan eens Opzieners , dan eens Ouderlingen genaemd worden en van Diaconen. Men denke daerom aen gewone Leeraers' of bedienaers van het Euangelie.

Maer paulus had, flechts drie weken, te Thesfalonica het Euangelie gepredikt; hoe was het dan mogelyk, onder deze jonge Christenen , mannen te vinden, die bekwaera waren, tot het Leeraerambt? Dan men herïnnere zich, dat 'er, onder de bekeerde Thesfalonikers, ook eenige Joden waren, (vergel. Hand. XVII: 4.) Dezen hadden , boven de anderen, dit vooruit, dat zy onderwezen waren, in de Wet en in de Proprieten ; en meer dan waerfchijiilyk zal paulus de kundigften, uit de bekeerde Joden, tot Leeraers hebben aengeftelfc. Voeg'er by, dat'er, indien tijd, bui! tengewone gaven plaets hadden.

De Apostel befchrijvt deze Leeraers, als zulken,

Die onder hen arbeidden Het Griekfche woord is van

nadruk, en geevt eenen zwaren afmattenden arbeid te kennen. Het brengt ons onder het oog, dat een dienaer van het Euangelie, die zijn ambt getrouwelyk waerneemt, eenen zeer zwaren post bekleede, en dat zulk een Leeraer, die zich niet, met alle zijne vermogens, toelegt, om het'eeuwig heil der menfchen te bevoorderen, zijn ambt onwaardig zy. — Trouwens , tot de bediening van het Euanpelie, wordt eene infpanning van alle de zielsvermogens gevorderd welke, zonder eene gepaste uitfpanning, het lichaem ver'

zwak-