Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

gen en inzien , ten minften éénig licht by te zetten.

Dit heeft aenleiding gegeven, dat ik , over de VII zo genaemde Algemene Zendbrieven , welker opheldering dit Deel uitmaekt, wat uitvoeriger geweest ben. Ook vlei ik my , dat dit mijnen Lezeren niet onaengenaem wezen zulle; te minder , terwijl ik hier en daer iets nieuws heb opgegeven, en vooraf, in de gefchrivten van joannes den Apostel, den gewonen weg verlaten heb.

Er is namelyk, by my geen twyffel meer overig , of joannes verzet zich, met opzet , tegen de fchromelyke wanbegrippen der toenmalige dwaelgeesten, die zich , op hunne hoge wijsheid , beroemden, en zich den naem van gnostieken of kundigm hebben aengematigt; voorgevende , Éx. zy alleen de ware kennis , in zaken van den Godsdienst, bezaten ; en dat de leer der Apostelen niet zuiver ware, als die 'er. verfcheidene dingen , behorende tot moses Wet, welke vei Önderfleld werdt, door den

ftuur-

Sluiten