is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. PETRUS. II 22g

Zy waren verflaevd, aen de vuillle ontucht, zo dat zy, naer het vleesch, in onreine begeerlykheid, wandelden. Hier in waren zy gelijk, aen de inwoneren van Sodoma, Gomorra, en de omliggende fteden. (Verg. vs. 6-8.) Zodanig rru was juist het beftaen der Gnostieken, tegen welke de Apostel hier de Christenen waerfchouwt, als tegen verleiders, die binnen korten tijd zouden opftaen. Zy prefen een wellustig en ontuchtig leven aen, en beweerden, dat dit het gepaste middel ware, om het lichaem te verzwakken en te onder te brengen; en om dus doende de ziel langzïem los te maken van het lichaem , het welk zy, als den kerker van dea geest, befchouwden.

Zy verwierpen alle ondergefchiktheid, in de menfchelyks maetfchappy; zy verachtten de heerfchappy, dat is, het gezach der burgerlyke Overheid. — Hier in waren zy gelijk, aen de Engelen, die gezondigt, en Gods oppergezach verlr> chent hebben, (Vergel. vs. 4,) als mede aen de inwoneren van de eerfte waereld , by welke het ongeloov en de o». godsdienstigheid heerfchende was ; waer uit de ophand, tegen de burgerlyke regeering, en de losbandigheid, van. zelvs voortvloeit. —- Deze verleiders beweerden, dat 'er eigenlyk geen zedelyk kwaed zy , en dat het gene zo genaemd wordt, het gevolg zy der verëeniging van onfe ziel, met een ftoffelyk lichaem „ dat daerom ieder een, in den ftaet der natuur, ongedwongen leven moet, en dat men derhalven, aen gene wetten, moet gebonden, noch, aen hes gezach van Overheden, onderworpen zijn.

De Apostel verklaert nader, waer in dit verachten der ondergefchiktheid gelegen ware, vs. job, die ftout zijn, zich zelven behagen, en de hrerlykheden niet fchromen te lasteren. — Zy ftout zijnde, ontzagen niemand, fpraken vermetel, en durvden alles ondernemen. Trouwens de Gnostieken roemden zeer op hunne verlichting, en verhevene kennis; daerom meenden zy, dat zy alles, wat zy goedvonden-, zeggen en doen raogten. — Om die zelvde reden, behaegden zy zich zelven; z$ waren zeer, met zich zelven ingenomen, en vejachtten allen * die niet van hunnen aenhang waren. — Ook fchmmdon riet, en maekten gene zwarigheid, om da Uiüyjuhjidm^ dit XXV. DEEL. ' P 3