is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. P E T R ü S. II. s3g

ding, maekten zy voornamelyk hun werk, als zy, met de Christenen, in de maeltij-den waren, zoekende hun wijs te maken , dat een wellustig leven gefchikt ware , om het lichaem te verzwakken, en even daer door het welzijn van de ziel te bevoorderen. *

Dan wy volgen liever eene andere lezing, volgens welke de Apostel gefchreven heeft: zy zijn weelderig en openbaren hunne geile wellustigheid, zelvs op uwe lievdemaeltijden, wanneer zy met u aen tafel zitten. — By het gebruik van het heilig Avondmael, hielden de eerfte Christenen zekere mael. tijden, tot welke elk het zijne, naer vermogen, toebracht, ter onderhouding en aenkweking van onderlinge lievde , welke daerom lievdemaeltijden genoemd wierden. (Vergel. i Cor. XI.) Nu misbruikten deze deugnieten, niet alleen de gemeenzame maeltijden , maer zelvs de lievdemaeltijden, om hunne wellust bot te vieren, en anderen, tot dezelvde ongeregeldheid, te verleiden. — Deze opvatting wordt bevestigd, door vergelyking van judas, die vs. 12. uitdrukkelyk getuigt, van deze zelvde verleiders, welke toen reeds waren opgeftaen, dat zy de lievdemaeltijden, tot hunne ontuchtige oogmerken , misbruikten ;

14. Hebbende de oogen vol overfpel, ende die niet. op en houden van fondigen : verlockende de onvafte zielen, hebbende het herte geoefifent ia gierigheyt, kinderen der vervloeckinge :

Deze booswichten hadden de oogen vol overfpel, eigenlyk ftaet 'er, oogen vol van eene cverfpeeljtcr. — Het geevt niet alleen te kennen, dat de geile lust, tot overfpel, hun de oogen uitzag, maer dat zy overal, zelvs aen de lievdemaeltijden, uitzagen, naer vrouwen, welke zy, tot overfpel, mogten verleiden, en dat het beeld van de overfpeelfters, met welke zy gewoon waren, hunne vuile lusten te boeten, hun overal voor de oogen, en in de gedachten, zweevde. Zelvs hielden hunne oogen niet op van zondigen; hunne oogen hadden nimmer rust , en werden nimmer moede , van te ftaröogen naer en op voorwerpen, met welke zy de zonda van ontucht en overfpel plegen konden.

Zy verlokten de onvaste zielen, dat is, eenvouwige en ïïim. &2LV. 9££L. P $