Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. JOANNES. II. 303

Tan des Apostels redeneering fchijnt te leeren, dat hy hier een nieuw ftuk beginne; immers, wanneer men de zaek zo begrijpt, loopt de redeneering, vs. 7-11. zeer voegzaem en' natuurlyk af. Daer te boven kon het niet in bedenking komen , of het voorfchrivt van eenen heiligen wandel een nieuw gebod ware; maer, volgens de wanbegrippen der Gnostieken , was de les, om de broederen liev te hebben, een nieuw gebod, gelijk ons dadelyk nader blijken zal. Verder het gene de Apostel vs. 8. zegt, dat zijne leer, in zekere betrekking, een nieuw gebod genaemd is, verklaert de Heiland uitdrukkelyk van de onderlinge lievde, Joh. XIII: 34. Voeg'er by, en dit fchijnt ons de zaek volkomen te beflis. fen, dat de Apostel, in zijnen tweeden Briev vs. 5. juist op dezelvde wijs, over de lievde, fpreke, zeggende; dat het voorfchrivt daer omtrent geen nieuw gebod zy, maer een gebod, het welk de Christenen, van den beginne, gehad hebben.

Met het oog derhalven, op de onderlinge lievde, zegt da Apostel: Broeders, ik fehrijv u geen nieuw gebod, maer een oud gebod, het welk gy van den beginne gehad hebt. Dit oud gebod is het woord, het welk gy van den beginne gehoort hebt.

Zo veel mogen wy, in het gemeen, vastftellen, dat 'er, ter dezer tijd, gefchil ware, over de lievde, en hare uitgeftrektheid, en dat'er zulken geweest zy, die beweerden, dat de lievde zich, maer tot zekere Perfonen , bepalen moest. — Het is bekend, dat de Joden de wet der lievde alleenlyk bepaelden, tot hunne volksgenoten, en alle andere menfchen verachtten, hen befchouwende, als zulken, die, van de Goddelyke gunst, voor altoos waren uitgefloten, ■Hier van daen alle die twisten en verdeeldheden, in de Gemeenten, welke, uit Joden en Heidenen, waren te zamen gefteld. (Vergel. Matth. V: 43» 44-0 — Meer byzonder evenwel fchijnt ohs het gehele beloop van dezen Briev, naer de wanbegrippen der Gnostieken, henen te wijzen. Deze lieden waren trotsch , op hunne gewaende wetenfchap, en verlichting , en befchouwden andere Christenen , die niet van hunnen aenhang waren , met een oog van verachting. Zelvs fchijnen zy beweert te hebben, dat zy, als lieden van

XXV. pfiEu

Sluiten