is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lxviii

INLEIDING tot de

„ orde, welvoeglykheid, waere verheeven„ heid, en eene harmonie, waer door alle „ de byzondere ftukken allerduidelykst één „ geheel uitmaeken. — Niets, dat laeg, „ dat verward , dat Gode onbetaemelyk, „ met den reedelyken Godsdienst der ChriE,, tenen ftrijdig is, zal men 'er in kunnen „ aenwijfen" (t).

ö« De tweede grond, op welken de beftrijders van het duizendjaerig Rijk de openbaering verwierpen , was daer in geleegen, dat 'er een aerdsch Koningrijk van christus in zou geleerd worden. Maer

niets is 'er blijkbaerer,dan dat het geene de openbaering, van het duizendjaerig Rijk hier op aerde, leert, niet letterlyk, maer geheimzinnig, moet worden opgevat.

C Welk belang ftelde dionysiüs zelvs, in het begrip van deefe verwerpers der openbaering? — Geen belang altoos; hy veroordeelt hunne onbedachtzaeme gevolgtrekking , en hunnen overdreevenen yver, in het wederleggen der Chiliasten, en, ten blijke, dat hy zich, met hun, ganfchelyk niet verëenigde, laet hy 'er aenftonds op volgen: maer, wat my aengaet; ik durv dit

Boek niet verwerpen. . Hy voegt 'er by,

dat

CO van hameesvsid 1. c. p. 5<Jr, 5*2.