Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SB openbaring

fchijnt, in alle haere kracht. Zodanig was ook het aengezicht van den Verlosfer, by zijne gedaente verandering, Matth. XVII- 2. — Het vertegenwoordigt de onnadenkelyke heerlykheid, met welke Hy, als verhoogde Middelaer, bekleed is; eene heerlykheid, van welke wy ons even zo min een evenreedig denkbeeld maeken,als den glans der middag zon aenfchouwen, kunnen.

$. Op dit gezicht, viel de Apostel, van angst en fchrik geheel verjlijvd , ter aerde neder; maer de doorluchtte Perfoon, die hem verfcheenen was, Leurde htm op,° met moed geevende woorden, m voegde 'er zeer merkwaerdige hevelen by, Kap. I: 17— /ƒƒ.. 22. e. De bemoedigende woorden, welke die luisterrijke Perjoon, tot den ontroerden Apostel, gefproken heeft, vinden wy Kap. I: 17, j8.

17. Ende doe ick hem fagh viel ick als doot aen lyne voeten : ende hy leyde fijne rechterhant op nry, feggende tot my, En vreelt niet; (t) Ick ben de eerfte ende de laetfte:

18. (v) Ende die leve, ende ick ben doot geweeft: ende fiet ick ben levendigh in alle eeuwL heyt. Amen (x) Ende ick hebbe de fieutels dfr helle ende des doots.

0, De Apostel verkeerde thans, in zulke omftandigheden: dat hy bemoediging nodig had, vs. 173. n doe ik Hm

zag, viel %k, als dood, aen zijne voeten Wy vertaelen

het hever als ik Hem gezien had , niet alleen in zijne PnesterJyke en Koninglyke waerdigheid, maer ook in zijne Goddelyke en Middekers heerlykheid, viel ik, als dood,

aen

Sluiten