is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

z6Ö OPENBARING

van openbaere Kerken , zeer begunftigde. Immers lampridius verhaelt (t), dat, wanneer de Christenen zeekere openbaere piaets hadden gaen gebruiken, en de Opzieners over den voorraed beweerden, dat dezelve hun toebehoorde, de Keizer antwoordde, het waere beeter, dat God aldaer gediend wierdt, op welk eene wijs het ook weezen rnogt, dan dat de gemelde Opzieners die piaets gebruikten. — Ook waeren 'er zeer veele Christenen, aen zijn Hov. „ Het huis ,, van den Romein fchen Keizer alexander , (zegt eusebius (u) ,) „ beftondt, voor het grootfte gedeelte, uit Christenen."

Zelvs verhaelt lampridius (v), dat de Keizer christus, in zijn geheim bidvertrek, of huiskapel, gedient hebbe, na da: hy te vergeevsch gepoogt had, Hem in den rang der Go.den te plaetfen; hy zou naemenlyk daer van, door de antwoorden der Godfpraeken, zijn te rug gehouden, welke hem verzeekerden, dat, indien hy christus onder de Goden liet plaetfen, alle andere Tempels ras zouden veriaeten, en ds Goden verfmaed worden.

Ondertusfchen is deeze zaek eenigszins bedenkelyk. Zy wordt, door zommige Geleerden, aengenoomen, en, door anderen, verworpen (w). —- De Hoog Leeraer venema wil niets beflisfen, en vergenoegd zich daer meede, dat de Keizer den Christen Godsdienst, gelijk ook andere, en christus, als eenen man, beroemd door zijne wijsheid en deugd, geëert hebbe, niet minder, zo niet meerder, dan alle andere beroemde Wijsgeeren (x).

Dan het lust ons deefe zaek , wat naeder te onderzosken. — Dus luidt het gemelde verhael van lampridius (y): „ des morgens vroeg verrichtte hy zijnen Godsdienst, in zijn „ huiskapel (in Larario fuo) in welke hy de Goddelyke Vors„ ten had, maer de beste en uitgeleefene, en de zielen der „ geenen, die in heiligheid hadden uitgemunt, onder deefe „ ook apolloniüs, en, zo als een Schrijver van zijnen tijd

» zegt,

(O 1. c. c. 49-

(« , Hifi. Ecci. 1. VI. c. 28.

(v) I. c. c. 29.

<wj MifaU' hiuf. Nova. Vul. III. p. 42. f x ) Hifi. Ecel.' 'lom. lil. p. jóo. (y) 1. c. c. 29.