Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van JOANNES.' VI. 331»

Kerk genooten heeft, zeedert den dood van aurelius , in heijaar 275 , tot aen het jaer 298 , wanneer di0cletiamts het eerfte BeveIfchrivt, tegen de Christenen, uitgav, mag men derhalven op 22 jaeren reekenen, eusebius geevt 'er eene treffende teekening van (g). „ Hoe veele en hoe groote eer en vrijheid de leer , weegens den dienst van den God des Geheelals, door christus aen het menschdom verkondigd, van allerleie menfchen, zo Grieken als Barbaeren, ontvan,, gen hebbe, kunnen wy, naer verdienften , niet uitbrei' den. Ten bewijfe daer van kan onder andere ftrekken " de gunst der Keizeren, jeegens de Onfen, aen welke zy j, de Landvoogdyen der Wingewesten aenbevoolen hebben, „' hen, naer hunne groote lievde voor onfen Godsdienst, bevrij,', den de, van de vrees, om te offeren. Wat behoeven wyook " te fpreeken, van zulken, die, in de paleifen der Keizeren > " verkeerden, en van de Overheeeden, die, aen hunne huis,-, genooten , toelieten, in hunne tegenwoordigheid, alle vrijheid te genietenden aenzien van de Goddelyke leer en lee" venswijs; aen hunne vrouwen, kinderen , en bedienden, " toelaetende, zich', bykans, openiyk, op de vrijheid des \, geloovs, te beroemen? — Op dezelvde wijs, zag men „' de Beftuurers der byzondere Kerken, met zeer ongemeens " eer, weldaedigheid, en gunst, door alle de Bezorgeren 'l der Wingewesten, en Landvoogden , bejeegenen. En hoé „ zou men naeuwkeurig befchrijven kunnen, de ontelbaere „ meenigte, van die (tot het Christendom) vergaederd werden / het groot getal der geenen, die, in alle fteeden, j, by een kwaemen ? en de luisterrijke by eenkomften, in l de Beedehuifen, waerom men, met de oude gebouwen * " als niet langer voldoende, geenszins te vreede, ruime Ker* j, ken , van den grond af , ftichtte , in alle fteeden? „ Schoon de zaeken des Christendoms dus doende, van tijd „• tot tijd, voorderden, en, van dag tot dag, toenaemen, i, werden zy, door den nijd, niet gefluit; en geen boofe '„ géést was in ftaet, dezelve te benaedeelen, of, doormen* „ fchelyke laegen, eenige afbreuk te doen;''

1. c. 1. vin. c. i, XXVI. DEEU V A

Sluiten